Banner Collegium Polonicum
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie

prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Są to pełne, pięcioletnie, stacjonarne  studia prawnicze, kończące się uzyskaniem wspólnego dyplomu magistra prawa nadawanego przez obie uczelnie. Dyplom ten uprawnia do przystąpienia do egzaminów kwalifikujących do odbywania aplikacji w Polsce i w Niemczech.

REKRUTACJA:

Aby zostać studentem tego kierunku należy:
- pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LINK do zasad rekrutacji);

a następnie:
- pozytywnie przejść proces rekrutacyjny na kierunek prawo prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach (LINK do zasad rekrutacji) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

REJESTRACJA NA STRONIE: https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/UtworzKonto/Formularz

Uwaga! Zgodnie z polskimi przepisami regulującymi zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, wszyscy kandydaci na I rok studiów na kierunku prawo nieposiadający obywatelstwa polskiego, są zobowiązani do przedstawienia certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego jako obcego lub dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego. Osoby, które nie mogą przedstawić ww. dokumentów, będą zobowiązane do  uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

OPIS KIERUNKU:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą od roku 2012 prowadzą  wspólny kierunek studiów magisterskich: Magister prawa – Magister des Rechts.  Jest to kierunek unikatowy w skali kraju. Wprowadza nieznany dotąd w wymiarze polskim i wyjątkowy w Europie poziom internacjonalizacji studiów prawniczych. Program studiów został tak skonstruowany, aby zapewnić optymalne warunki do zdobycia wiedzy niezbędnej do kontynuowania praktycznego przygotowania do zawodów prawniczych w Polsce lub Niemczech oraz dać wyjątkowe umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.  Zgodnie z tendencją światową zajęcia są podzielone na duże moduły, które zapewniają nieosiągalną w tradycyjnych planach studiów równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia.

W czasie studiów studenci prawa zdobywają wiedzę zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i niemieckiego (m.in. cywilnego, karnego oraz publicznego). Wykłady z tych przedmiotów prowadzone są w odpowiednim języku. Ponadto studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ponadnarodowych (np. historycznych lub międzynarodowych), które są prowadzone przez wykładowców zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Dodatkowo zdobywają kwalifikacje pozaprawnicze w ramach zajęć z umiejętności akademickich oraz praktyk. Poza uniwersalną formułą wykładów studenci odbywają m.in.: interaktywne zajęcia polegające na wspólnym rozwiązywaniu kazusów prawniczych, seminaria polegające na prezentacji i propozycji rozwiązania przez studenta określonego spornego zagadnienia prawnego, symulacje rozpraw sądowych, bądź też symulacje postępowań mediacyjnych. Od typowego modelu wykształcenia na polskich wydziałach prawa kształcenie na naszym kierunku wspólnym różni się  przede wszystkim znacznym rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego, pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. Z kolei różnica względem typowego niemieckiego kształcenia na kierunku prawa wyraża się w szerszym poznawaniu przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa. Wykłady odbywają się w budynkach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

W latach 2004-2011 studia na kierunku "prawo" prowadzone były w formie polsko-niemieckich studiów prawniczych związanych z kierunkiem Bachelor and Master of German and Polish Law na EU Viadrina.

Dalszych informacji udziela Sekretariat ds. Studenckich Prawa Collegium Polonicum lub Sekretariat Wydziału Prawa Europa-Universität Viadrina:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Collegium PolonicumSekretariat ds. Studenckich Prawa
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 61 829 6815
e-mail: studylaw.cp@europa-uni.de

Europa-Universität Viadrina
Juristische Fakultät
SekretariatGroße Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
tel.: 0049 335 5534 2386, -2359
e-mail: dek-rewi@europa-uni.de, jura@europa-uni.de