Banner Collegium Polonicum

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

O Instytucie

Instytut jest jednostką interdyscyplinarną, prowadzącą wyłącznie działalność naukowo-badawczą (z wyłączeniem więc działalności dydaktycznej). Realizowane są programy i projekty naukowo-badawcze, zwłaszcza w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym. W tym celu Instytut ubiega się o uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach naukowo-badawczych, w szczególności w programach Unii Europejskiej. Rezultaty aktywności naukowo-badawczej Instytutu będą prezentowane i upowszechniane w szczególności w formie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz opracowań naukowych, publikowanych zwłaszcza w planowanym czasopiśmie Instytutu i w serii wydawniczej Collegium Polonicum w Słubicach.

Organami Instytutu są: Rada Instytutu oraz Dyrektor Instytutu. Nie przewiduje się istnienia jednostek organizacyjnych tworzących wewnętrzną strukturę organizacyjną Instytutu. Dla realizacji określonych projektów naukowo-badawczych będą mogły być tworzone zespoły naukowo-badawcze.

W działalności Instytutu, polegającej na realizowaniu określonych projektów naukowo-badawczych, uczestniczą:

1) pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zatrudnieni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, wykonujący w Instytucie obowiązki związane z zadaniami Instytutu, na zasadach określonych przez swe macierzyste uniwersytety;

2) inne osoby uczestniczące w realizowaniu w Instytucie projektów naukowo-badawczych, nie związane z uniwersytetami określonymi w pkt. 1 stosunkiem pracy. 

Możliwość uczestniczenia w działalności Instytutu jest adresowana zarówno do osób będących pracownikami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak również do osób nie będących pracownikami tych uniwersytetów, pod warunkiem ich zatrudnienia w tym celu na jednym z tych uniwersytetów względnie zawarcia z takimi osobami w tym celu umowy zlecenia albo umowy o dzieło, a także do osób pragnących uczestniczyć w działalności Instytutu bez pozostawania ze wskazanymi uniwersytetami w stosunku pracy czy w innym stosunku cywilno-prawnym.

Uczestniczenie w działalności Instytutu w charakterze nauczyciela akademickiego jest przede wszystkim warunkowane zamierzoną realizacją zaakceptowanego projektu badawczego, uznanego za doniosły projekt urzeczywistniający cele i zadania Instytutu. Preferowani są nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego względnie osoby rokujące uzyskanie tego stopnia w najbliższym czasie, posiadające już znaczący dorobek naukowy i kwalifikacje gwarantujące realizowanie przewidzianego projektu względnie projektów badawczych.

Oczekuje się realizowania w Instytucie projektów, których znaczenie rokuje możliwość uzyskania na ten cel stosownych środków, zwłaszcza z innych źródeł niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Preferowane są projekty realizowane przez zespoły badawcze z udziałem uczestników polskich i niemieckich. W przypadku projektów o charakterze międzynarodowym lub międzykulturowym, wykraczających poza stosunki polsko-niemieckie, pożądany jest udział w zespołach badawczych także osób reprezentujących inne państwa.

Stworzone zostaną możliwości łączenia w Instytucie aktywności naukowo-badawczej z ubieganiem się o awanse naukowe w postaci tytułów, stopni naukowych i stanowisk, a także z wychowywaniem młodej kadry naukowej w postaci opieki nad osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie lub habilitacyjne. Przewiduje się w związku z tym także możliwości uzyskiwania przez doktorantów stypendiów doktorskich.

Choć Instytut nie będzie prowadzić działalności dydaktycznej, w tym także w postaci prowadzenia kierunków studiów, to jednak pożądane byłoby, aby osoby uczestniczące w działalności Instytutu miały sposobność uczestniczenia, poza Instytutem, zwłaszcza w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą lub w Collegium Polonicum w Słubicach, w działalności dydaktycznej, zwłaszcza w ramach kierunków studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczestniczenie we wskazanych formach w działalności dydaktycznej będzie wręcz konieczne w przypadku tych osób, które - jako nauczyciele akademiccy jednego lub drugiego ze wskazanych uniwersytetów, zatrudnieni jako pracownicy naukowo-dydaktyczni - będą zobowiązani do realizowania, obok zadań naukowo-badawczych, także obowiązków dydaktycznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się wszakże obniżania w pewnym stopniu wielkości wymaganej realizacji przez takie osoby obowiązków dydaktycznych.

Realizowanie przez osoby zatrudnione w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą swych obowiązków częściowo w innej określonej jednostce organizacyjnej jednego lub drugiego uniwersytetu oraz częściowo w Instytucie będzie wymagało stosownych uzgodnień z udziałem zainteresowanego, Dyrektora Instytutu, kierownika innej określonej jednostki organizacyjnej i władz właściwego uniwersytetu, potwierdzonych w stosownym dokumencie (np. w akcie mianowania lub w umowie o pracę). Uzgodnienie takie będzie musiało określić między innymi: rozmiar, w jakim nauczyciel akademicki będzie wykonywać swe obowiązki w Instytucie lub w innej jednostce organizacyjnej właściwego uniwersytetu, miejsce i wielkość obowiązków dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowo-dydaktycznym, przypisanie etatu do Instytutu względnie do innej jednostki organizacyjnej uniwersytetu, podległość Dyrektorowi Instytutu względnie kierownikowi innej jednostki organizacyjnej właściwego uniwersytetu, afiliowanie w Instytucie lub w innej określonej jednostce organizacyjnej współdziałających uniwersytetów publikacji naukowych, ewentualne członkostwo w Radzie Instytutu. W razie podległości kierownikowi innej jednostki organizacyjnej właściwego uniwersytetu, nauczyciel akademicki uczestniczący w działalności Instytutu będzie w każdym razie podlegał Dyrektorowi Instytutu w zakresie aktywności związanej z realizacją w Instytucie projektu względnie projektów badawczych, z niezbędnym uzgadnianiem w takim wypadku przez obu przełożonych spraw pracownika związanych z zatrudnieniem. Etat osoby uczestniczącej w działalności Instytutu jako pracownika jednego ze współdziałających uniwersytetów będzie natomiast przypisany do Instytutu i Dyrektor Instytutu będzie wyłącznym bezpośrednim przełożonym pracownika realizującego wszystkie swe obowiązki związane z zatrudnieniem wyłącznie w Instytucie.

Oczekuje się realizowania przez pracowników uczestniczących w działalności Instytutu swych obowiązków wobec Instytutu w siedzibie Instytutu, tj. w Collegium Polonicum w Słubicach, w którym – w tym celu – stworzone zostały Instytutowi i jego pracownikom stosowne warunki.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działalności Instytutu mogą kontaktować się w tej sprawie z prof. zw. dr. hab. Andrzejem J. Szwarcem, przekazując w związku z tym stosowne informacje o sobie (życiorys, wykaz publikacji i inne) oraz o zamierzonym realizowaniu w Instytucie określonego względnie określonych projektów badawczych. Projekt badawczy winien być prezentowany w polskiej i niemieckiej wersji językowej
z uwzględnieniem zamieszczonego w załączniku schematu.