Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca

Filologia polska jako obca

dla kandydatów niebedących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących na stale poza Polską

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Filologia polska jako obca to kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie zaawansowanym. W pierwszym roku studiów pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry lektorów języka polskiego jako obcego student intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, aby w latach następnych rozwijać swe kwalifikacje poprzez zanurzenie w kulturę polską. Edukacja na kierunku obejmuje m.in. przedmioty z zakresu:
• historii literatury polskiej i historii języka polskiego,
• literaturoznawstwa i językoznawstwa,
• praktycznej nauki języka polskiego,
• podstaw translatoryki
• metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i lektorów, którzy proponują również wiele zajęć fakultatywnych każdorazowo dostosowanych do potrzeb i indywidualnych zainteresowań studentów. Podczas lektoratów i konwersatoriów student nabywa umiejętności w zakresie komunikacji w języku polskim i drugim języku obcym (niemieckim lub angielskim).

Od roku akademickiego 2017/2018 kandydaci mogą wybrać miejsce studiowania – Poznań (Collegium Maius) lub Słubice (Collegium Polonicum).

KONTAKT:

1. Poznań
mgr Karolina Nowakowska
prac_dt@amu.edu.pl
tel.: 61 829 45 95
2. Słubice
mgr Olimpia Kozłowska
kozlowska@europa-uni.de
61 829 6816

Польская филология как иностранная – это специальность, предназначенная для иностранцев, желающих изучать язык и культуру Польши. Учебная программа была задумана таким образом, чтобы до конца обучения дать возможность  освоить язык на уровне свободного владения. На первом курсе под руководством высококвалифицированных преподавателей польского языка как иностранного студент интенсивно осваивает язык на практических занятиях, чтобы на следующих курсах развивать свои навыки и умения методом погружения в польскую культуру.  Обучение на этой специальности включает среди прочих предметы из области:
• истории польской литературы и истории польского языка,
• литературоведения и языкознания,
• практического курса польского языка,
• основ теории перевода
• методики обучения польскому языку как иностранному.

Занятия проводятся опытными преподавателями, которые предлагают также много факультативных предметов, постоянно адаптируемых под потребности  и индивидуальные интересы студентов. Во время семинаров и практических занятий студент приобретает навыки в сфере общения посредством польского и второго иностранного языков (немецкого или английского).
С 2017/2018 учебного года абитуриенты могут выбрать место обучения – Познань (Коллегиум Маюс) или Слубице (Коллегиум Полоникум).

КОНТАКТЫ:

1. Познань
Каролина Новаковская (mgr Karolina Nowakowska)
prac_dt@amu.edu.pl
tel.: 61 829 45 95
2. Слубице
Олимпия Козловская (mgr Olimpia Kozłowska)
kozlowska@europa-uni.de
61 829 6816

POLISH STUDIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Polish Studies for International Students is a degree programme aimed for foreigners who wish to learn the Polish language and encounter the Polish culture.
The programme has been designed to help our graduates acquire advanced skills in Polish. In their first year of study, under the guidance of experienced teachers of Polish as a foreign language, our students take an intensive language course in order to be able to immerse in the Polish culture and develop their skills and qualifications in the following years.
Our programme includes courses in:

 the history of Polish literature and language,
 literature studies and linguistics,
 Polish as a foreign language,
 introduction to translation studies,
 methodology of teaching Polish as a foreign language.

The courses are taught by experienced lecturers and language teachers, who also offer our students a range of optional tutorials adjusted to their individual needs and interests.  Attending language classes, tutorials and lectures, our students acquire communication skills both in Polish and another foreign language (German or English).

Starting from the academic year 2017/2018, candidates are able to choose their place of study – Poznań (Collegium Maius) or Słubice (Collegium Polonicum).

CONTACT US

1. Poznań
mgr Karolina Nowakowska
prac_dt@amu.edu.pl
tel. + 48 61 829 45 95

2. Słubice
mgr Olimpia Kozłowska
kozlowska@europa-uni.de
tel. + 48 61 829 6816