Banner Collegium Polonicum

O nas

PICT0011

Collegium Polonicum jest formą współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i dydaktyki. Odpowiedzialność za tę placówkę naukową, zgodnie z Umową z 2 października 2002 roku, spoczywa jednocześnie na Rzeczpospolitej Polskiej i Kraju Związkowym Brandenburgii. Collegium Polonicum jest wspólną placówką
naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów:

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (UEV).

Inne uniwersytety europejskie mają możliwość uczestniczenia w realizacji programów badawczych i dydaktycznych Collegium Polonicum (CP).

Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP stanie się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu.

Profil Collegium Polonicum jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to, że placówka oferuje kierunki studiów pod patronatem jednego lub obydwu uniwersytetów, kierunki studiów podyplomowych oraz zajęcia dydaktyczne będące ofertą uzupełniającą UEV względnie polskich uniwersytetów. W okresie tworzenia CP planuje się w pierwszej kolejności programy dydaktyczne i badawcze w następujących dziedzinach:

  • komparatystyka systemów prawnych i konstytucyjnych Europy Zachodniej i Europy Środkowo-wschodniej,

  • język polski i kultura polska,

  • procesy transformacji w społeczeństwach środkowoeuropejskich,

  • interkulturalne procesy komunikacyjne zachodzące w Europie oraz między Europą Zachodnią a Europą Środkowo-wschodnią,

  • ekonomiczne, prawne, kulturalne i ekologiczne aspekty rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście rozszerzania się Unii Europejskiej na wschód,

  • historia stosunków polsko-niemieckich,

  • problematyka ochrony środowiska oraz kształtowania krajobrazu w zlewisku Odry.

Collegium Polonicum przejmie ponadto rolę centrum spotkań, które organizować będzie konferencje, seminaria, wystawy oraz imprezy popularno-naukowe mające również na celu poprawę i umacnianie stosunków polsko-niemieckich. Poza tym będzie ono wychodzić naprzeciw specyficznemu zapotrzebowaniu regionu w zakresie kursów językowych, kursów specjalistycznych i podnoszących kwalifikacje.

Fragmenty memoriału w sprawie utworzenia Collegium Polonicum (zatwierdzonego dnia 19 kwietnia 1996 przez Komisję Mieszaną Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ds. Collegium Polonicum).

Na zawsze w pamięci

Andrzej_Pukacz