Banner Collegium Polonicum

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle

Aleksandra-Chylewska-Toelle ©Aleksandra Chylewska-Toelle

Zainteresowania naukowe:

autobiograficzne teksty autorów niemieckojęzycznych w XX wieku, studia interdyscyplinarne z dziedziny literaturoznawstwa, teologii i religii, niemiecka regionalna literatura XIX i XX wieku (dawna Prowincja Poznańska, Prusy Zachodnie), transfer kulturowy w przestrzeni religijnej.
 

Monografie:

Chylewska-Tölle, A. (2018): Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich. Berlin. Logos. S. 310.

Chylewska-Tölle, A. (2010): Między przestrzenią wiary a poetyką wyznania. Szkice o niemieckojęzycznej literaturze chrześcijańskiej. Bydgoszcz. Wydawnictwo UKW. S. 241.

Chylewska-Tölle, A. (2007): Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le Forts. Frankfurt am Main. Peter Lang. S. 340.

Chylewska, A. (2004): Selbstbewusste Hingabe. Wandel des Frauenbildes im autobiografischen Werk Edith Steins. Münster. Lit Verlag. S. 358.

Prace zredagowane:

Chylewska-Tölle, A. / Tölle, A. (red.) (2018): Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte / Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza. Słubice. S. 219.

Chylewska-Tölle, A. (red.) (2016): Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum / Perspektywy dialogu. Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej. Berlin. Logos Verlag. S. 288.

Chylewska-Tölle, A. / Tölle, A. (red.) (2016): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca / Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Berlin. Logos Verlag. S. 357.

Chylewska-Tölle, A. / Tölle, A. (red.) (2014): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. S. 316.

Chylewska-Tölle, A. / Heidrich, Ch. (red.) (2014): Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. Berlin. Logos Verlag. S. 280.

Chylewska-Tölle, A. (red.) (2011): „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.“ Die christliche Botschaft in der deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Nordhausen. Verlag Traugott Bautz. S. 276.

 

Artykuły naukowe w czasopismach:

Chylewska-Tölle, A. (2018): „To więcej niż poezja”. Małżeństwo sakramentalne w twórczości literackiej Heinricha Federera. W: Studia Pelplińskie. LII. 81-94.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Kerygmat i popkulturowe chrześcijaństwo w literaturze współczesnej na przykładzie Jezusa z Judenfeldu Jana Grzegorczyka. W: Studia Pelplińskie. 29-41.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Zur Rolle deutschsprachiger Priester‑Dichter im „Literaturstreit“ katholischer Journale um 1900. W: Studia Germanica Gedanensia, nr 34. 169-180.

Chylewska-Tölle, A. (2015): Dwie ojczyzny. O twórczości literackiej niemieckiego kapłana Petera Dörflera. W: Studia Gnesnensia XXIX. 2015-228.

Chylewska-Tölle, A. (2015): Narracja historyczna w służbie kerygmatu na przykładzie prozy Petera Dörflera. W: Studia Pelplińskie XLVIII. 23-35.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej. W: Autobiografia 2. 57-70.

Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (2014): Deutschland und Polen. Religiös-kultureller Transfer aus der besonderen Perspektive des gemeinsamen Grenzlandes. W: Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche 4. 266-270.

Chylewska-Tölle, A. (2014): „Verschiedene Wege des Katholischseins“. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) in den autobiographischen Aufzeichnungen von Hans Küng, Joseph Ratzinger und Elisabeth Gössmann. W: Germanica Wratislaviensia 139: Kategorien und Konzepte. 347-362.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Watykański Index librorum prohibitorum w walce z modernizmem w Niemczech. Przypadek Josepha Wittiga. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum 1 (18). 34-51.

Chylewska-Tölle, A. (2013): W kręgu niemieckiej (i nie tylko) literatury ewangelizacyjnej. Kilka słów o próbach restytucji sztuki uprawianej „na chwałę Bożą i dla pożytku duchowego czytelnika”. W: Litteraria Copernicana 2 (12). 40-55.

Chylewska-Tölle, A. (2013): Kollektive Identitätskonstruktionen im Spannungsverhältnis von Religion und Nation. Der großstädtische polnische Katholizismus in den Werken von Andrzej Horubała und Jerzy Sosnowski. W: Theologie der Gegenwart 3 (2013). 221-230.

Chylewska-Tölle, A. (2012): O próbach zbliżenia teologii i literatury pięknej. Spór o „literacki modernizm” Karla Mutha. W: Przegląd Religioznawczy 4 (246). 139-152.

Chylewska-Tölle, A. (2011): Die romantische Tradition und das Frühwerk Gertrud von le Forts. W: Studia Germanica Posnaniensia XXXII. 147-158.

Chylewska-Tölle, A. (2011): „Amicus mihi Plato, magis amica veritas.” Pamięć i tożsamość w świetle wspomnień kanonika Alberta Steuera. W: Studia Gnesnensia XXV. 397-411.

Chylewska-Tölle, A./Tölle, A. (2011): Spuren eines Vielvölkerstädtchens. Das polnisch-ukrainisch-jüdische Zolkiew der Salcia Landmann. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2011. 33-55.

Chylewska-Tölle, A. (2011): „Komplex der polnischen Provinz“. Zum Bild der katholischen Kirche in der jüngsten polnischen Prosa. W: Stimmen der Zeit 7. 485-495.

Chylewska-Tölle, A. (2010): Gewaltverortung und Gewaltkodierung. Zu den Berlin-Romanen von Inka Parei, Ingo Schramm und Tim Staffel. W: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2010. 113-127.

Chylewska-Tölle, A. (2009-2010): Fenomen Tucholi jako „prywatnej ojczyzny” w perspektywie literackiej („Przebudzenie” Ireny Matuszkiewicz). W: Zapiski Tucholskie 5-6. 11- 22.

Chylewska-Tölle, A. (2008): „Evangelische Katholizität“ – Gertrud von le Fort über ihre Konversion. W: Geist und Leben 2. 125-139.

Chylewska-Tölle, A. (2007): Kardinal Newmans Weg zur katholischen Kirche im Lichte seiner Aufzeichnungen und Korrespondenz. W: Studia Gnesnensia XXI. 257-270.

Chylewska, A. (2006): Hans Urs von Balthasars „einsame Sendung“ im Lichte seiner Korrespondenz mit Gertrud von le Fort. W: Studia Gnesnensia XX. 263-273.

Chylewska, A. (2006): Bydgoskie lata Alfreda Cohna („Wspomnienia o Bydgoszczy“). W: Kronika Bydgoska XXVIII. 561-568.

Chylewska, A. (2006): Tuchola w świetle niemieckich podań regionalnych.W: Zapiski tucholskie. 79-86.

Chylewska, A. (2006): Bydgoszcz w życiu i twórczości pisarza i pastora Kurta Ihlenfelda (1901-1972). W: Kronika Bydgoska XXVIII. 499-512.

Chylewska, A. (2005): Ekspiacja za lud żydowski w świetle korespondencji i pism autobiograficznych Edyty Stein (s. Teresy Benedykt od Krzyża). W: Collectanea Theologica 2. 83-95.

Chylewska, A. (2004): Bydgoszcz w niemieckich podaniach regionalnych. W: Kronika Bydgoska XXVI. 35-50.

Chylewska, A. (2003): Działalność Oddziału Literatury w ramach Niemieckiego Towarzystwa Sztuki i Wiedzy w Bydgoszczy w latach 1903-1919. W: Kronika Bydgoska XXV. 37-56.

Chylewska, A. (2002): Zu Edith Steins Memoiren und zu ihrem Briefwerk. W: Studia Germanica Posnaniensia XXVII. 131-141.

Chylewska, A. (2001): Edith Stein – "Die Convertitin ex judaismo". W: Theologia Bogoslovie 2. 77-96.

Chylewska, A. (1998): Kanonizacja Edyty Stein znakiem pojednania? W: Więź 10. 177-181.

Artykuły w tomach zbiorowych:

Chylewska-Tölle, A. (2018): Hagiografie literackie u Petera Dörflera. W: Halszka Jeleń, Tomasz Żurawlew (red.), Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze. Kraków: Universitas. 377-390.

Chylewska-Tölle, A. (2018): Geschichtsbewusstsein und Selbsttranszendenz als religiöse

Erfahrungen. Gertrud von le Fort im Dialog mit Ernst Troeltsch und Hans Joas. W: Thomas Brose, Tomasz Żurawlew (red.), Die Heiligen und das Heilige. Sprachliche, literarische und kulturelle Aspekte eines Phänomens. Berlin: Peter Lang.159-172.

Chylewska-Tölle, A.: (2018): Interpretacja kerygmatyczna w homiletyce na przykładzie esejów literacko-duszpasterskich Josepha Wittiga. In: Jerzy Sikora (red.), Słowo – kaznodziejskie i literackie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. 75-93.

Chylewska-Tölle, A. (2018): „Historisches Recycling“ als Bezähmen des Fremden. Die „Wiedergewonnenen Gebiete“ in der polnischen Gegenwartsprosa. W. Ewa Anna Piasta / Jan Hajduk / Markus Leimbach (red.), Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts. Bonn: Kaad e.V. 103-116.

Chylewska-Tölle, A. (2018): Religiöse und konfessionelle Zwischenräume in der polnischen Gegenwartsprosa. W: Małgorzata Dubrowska / Ewa Grzesiuk (red.): Imago Dei. Der Schöpfer und seine Schöpfung in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte. Lublin: Wydawnictwo KUL. S. 109-120.

Chylewska-Tölle, A. (2018): „Nicht einfach in Polen Protestant zu sein”. Bekenntnisse eines „lutherisch gläubigen“ Zweiflers. W: Aleksandra Chylewska-Tölle / Alexander Tölle (red.) (2018): Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte / Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza. Słubice. 63-73.

Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (2018): Rolle des Protestantismus im deutsch-polnischen Grenzlanddialog. W: Aleksandra Chylewska-Tölle / Alexander Tölle (red.) (2018): Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte / Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza. Słubice. 5-14.

Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (2018): Rola protestantyzmu w polsko-niemieckim dialogu na pograniczu. W: Aleksandra Chylewska-Tölle / Alexander Tölle (red.) (2018): Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte / Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza. Słubice. 15-22.

Chylewska-Tölle, A. (2017): Ziemia Lubuska – region jako doświadczenie i projekt. W: Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.), Lubuski palimpset. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra. 55-65.

Chylewska-Tölle, A. (2017): Nawrócenie i pokuta jako motywy w twórczości literackiej niemieckich przedstawicieli renouveau catholique. W: Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski, Magdalena Żmudziak (red.), Nawrócenie. Łaska – tajemnica – doświadczenie. Lublin. 299-316.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Kulturowe uwarunkowania przestrzeni religijnej w twórczości Friedricha Christiana Deliusa. W: Tomasz Żurawlew, Aneta Jachimowicz (red.): Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne. Wrocław. Atut. 53-69.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Ecclesia semper reformanda als Motiv der deutschen und polnischen Gegenwartsprosa. W: A. Chylewska-Tölle (red.): Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum / Perspektywy dialogu. Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej. Berlin. Logos Verlag. 157-168.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Religia w powiązaniach kulturowych Polski i Niemiec. W: A. Chylewska-Tölle (red.): Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum / Perspektywy dialogu. Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej. Berlin. Logos Verlag. 21-29.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Religion in den kulturellen Verflechtungen Polens und Deutschlands. W: A. Chylewska-Tölle (red.): Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum / Perspektywy dialogu. Studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej. Berlin. Logos Verlag. 11-20.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Region als Erfahrung und Entwurf. Zur Erforschung der Kulturlandschaft der Ziemia Lubuska. W: Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn. Schöningh. 233-245.

Chylewska-Tölle, A. / Tölle, A. (2016): Naukowa interdyscyplinarność, interkulturowość i innowacyjność na pograniczu. Założenia i profil Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego. W: A. Chylewska-Tölle / A. Tölle (red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca / Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Berlin. Logos Verlag.65-76.

Chylewska-Tölle, A. / Tölle, A. (2016): Wissenschaftliche Interdisziplinarität, Interkulturalität und Innovativität im Grenzland. Ansätze und Profil des Deutsch-Polnischen Forschungsinstituts. W: A. Chylewska-Tölle / A. Tölle (red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca / Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Berlin. Logos Verlag. 51-63.

Chylewska-Tölle, A. (2016): Zwischen Restauration und Revolution. Die Reformanliegen in der katholischen Aufklärung in deutschen und polnischen Gebieten. W: A. Chylewska-Tölle / A. Tölle (red.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca / Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc. Berlin. Logos Verlag. 91-107.

Chylewska-Tölle, A. (2015): Dylematy współczesnego sługi Bożego. Postać kapłana a strategie tożsamościowe w prozie niemieckiej XXI wieku. W: E. Sołtys-Lewandowska (red.): Ślady, zerwania, powroty ... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej. Kraków. Universitas. 419-433.

Chylewska-Tölle, A. (2015): „Bin ich noch katholisch?” Autobiografische Dokumentation zu den Rom-Aufenthalten des Priester-Dichters Peter Dörfler. W: Th. Groll, K. Wolf (red.): Perspektiven bayerisch-schwäbischer Literaturgeschichtsschreibung. Lindenberg i. Allgäu. 213-237.

Chylewska-Tölle, A. /Tölle, A. (2014): Religion im transnationalen Raum. Neue Impulse zur Erforschung von raumbezogenen, literarischen und theologischen Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Sicht. W: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. 11-19.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Don Quixotes, Narren, Propheten und das Katakombenchristentum. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des zeitgenössischen Katholizismus in der polnischen und deutschen Prosa. W: A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.): Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive. Berlin. Logos Verlag. 107-123.

Chylewska-Tölle, A. / Heidrich, Ch.: Neue Perspektiven einer alten Begegnung. Die Erforschung des Kulturtransfers zwischen der katholischen Kirche Polens und Deutschlands. W: A. Chylewska-Tölle, Ch. Heidrich (red.): Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. Berlin. Logos Verlag. 7-17.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Hans Küngs „umstrittene Wahrheit“ über den polnischen Katholizismus. W: A. Chylewska-Tölle, Ch. Heidrich (red.): Mäander des Kulturtransfers. Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert. Berlin. Logos Verlag. 163-181.

Chylewska-Tölle, A. (2014): Raum als theologisch-geistige Form. Die Grafschaft Glatz im Werk von Joseph Wittig. W: E. Nowikiewicz (red.): Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945. Frankfurt a.M. Peter Lang. 109-130.

Chylewska-Tölle, A. (2013): „Nie myślcie, że zostanę tu katoliczką.” Metafizyczno-duchowe oblicze Rzymu w tekstach autobiograficznych niemieckich pisarzy-konwertytów. W: M. Pająkowska-Kensik, A. Paluszak-Bronka, K. Kołatka (red.): Język, wielokulturowość, tożsamość. Bydgoszcz. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. 49-64.

Chylewska-Tölle. A.: (2011): „Gregors vergebliche Reise” [Nadaremna podróż Gregora] Kurta Ihlenfelda jako przykład literackiej rekonstrukcji wielokulturowości dawnej Bydgoszczy. W: H. Czakowska, M. Kuciński (red.): Dialog kultur, cywilizacji i religii. Bydgoszcz.Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 167-178.

Chylewska-Tölle, A. (2011): Erneuerungsbestrebungen in der katholischen Aufklärung in Deutschland und Polen. W: E. Szymani (Red.): Deutsche und Polen in der Aufklärung und in der Romantik. Verweigerung des Transfers? Leipzig. Leipziger Universitätsverlag. 107-118.

Chylewska-Tölle, A. (2011): Schreiben aus der Erfahrung einer Region. Die deutsche Literatur über die Tucheler Heide. W: B. Neumann, A. Talarczyk (red.): Erzählregionen. Regionales Erzählen und Erzählen über eine Region. Ein polnisch-deutsch-norwegisches Symposium. Aachen. Shaker Verlag. 51-69.

Chylewska-Tölle, A. (2011): „Gott macht einen neuen Anfang.” Zu den ausgewählten Problemen der christlichen Literatur nach 1945 am Beispiel der Kurzprosa aus dem Sammelband „Vom Licht der Welt“ (1958). W: A. Chylewska-Tölle (red.): „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.“ Die christliche Botschaft in der deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Nordhausen. Verlag Traugott Bautz. 193-207.

Chylewska-Tölle, A. (2010): O edukacji międzykulturowej inaczej. Możliwości jej zastosowania na zajęciach z literatury niemieckiej. W: M. Mackiewicz (red.): Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań. Wydawnictwo Szkoły Bankowej. 151-161.

Chylewska-Tölle, A. (2010): Niemiecka literatura piękna o Borach Tucholskich. W: D. Bręczewska-Kulesza, A. Wysocka (red.): Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu. Bydgoszcz. 103-112.

Chylewska-Tölle, A. (2009): Gertrud von le Fort. Zwischen christlicher Moderne und evangelischer Katholizität. W: H.-R. Schwab (red.): Eigensinn und Bindung. Katholische deutsche Intellektuelle im 20. Jahrhundert. Kevelaer. Butzon/Bercker. 101-114.

Chylewska-Tölle, A. (2009): „Kochane, piękne, niezapomniane miasto“. Dawna Bydgoszcze w świetle wspomnień niemieckich mieszkańców. W: K. Grysińska, W. Jastrzębski, A. S. Kotowski (red.): Bydgoszcz – miasto wielu kultur i narodowości. Bydgoszcz. Wydawnictwo UKW. 153-162.

Chylewska-Tölle, A. (2009): Die Frau als „ergänzende Hälfte der Menschheit”? Aspekte des Frauseins in den Schriften von Julie Burow, Gertrud von le Fort und Edith Stein. W: M. Musiał-Karg (red.): Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i społeczeństwie. Toruń. Wydawnictwo Marszałek. 256-270.

Chylewska-Tölle, A. (2009): Charyzmatyczni kapłani w niemieckiej literaturze chrześcijańskiej XX wieku. W: M. Ossowski, G. Moroz (red.): Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. Olecko. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. 97-106.

Chylewska-Tölle, A. (2008): „On wchłonął w siebie Lipsk, a Lipsk wchłonął go”. Krajobraz kulturowo-historyczny w wybranych utworach Ericha Loesta. W: G. Moroz, M. Ossowski (red.): Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. Olecko. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. 387-399.

Chylewska, A. (2007): Sendungsbewusstsein einer christlich engagierten Dichterin. Zu Gertrud von le Forts Kriegsdeutung. W: C. Glunz, A. Pełka, T. Schneider (red.): Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und – deutung. Schriften des Erich Maria Remarque-Archivs. Band 22. Göttingen. unipress. 341-352.

Chylewska, A. (2007): Zur Idee der Bildung und Bildungsarbeit bei Edith Stein W: W. Kunicki, M. Witt (red.): Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation. Nysa. Państwowa Oficyna Wydawnicza. 149-158.

Chylewska-Tölle, A. (2007): Homo viator. Motyw pielgrzymowania w niemieckojęzycznej powojennej liryce chrześcijańskiej. W: G. Moroz, M. Ossowski (red.): Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. Olecko. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. 323-332.

Chylewska-Tölle, A. (2007): Literatura niemieckiego obszaru językowego na łamach miesięcznika „Znak” w latach 1946-2005. W: A. Zawiszewska, A. Borkowska (red.): Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Łask-Szczecin-Toruń. Leksem. 43-50.

Chylewska, A. (2006): Zwischen Jerusalem und Rom. Literarische Begegnung am Beispiel der Dichtung Gertrud von le Forts und Roman Brandstaetters. W: Z. Nowożenowa (red.): Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur. Słupsk. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej. 218-225.

Chylewska, A. (2006): Duchowość karmelitańska a twórczość Gertrudy von le Fort. W: A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (red.): Fenomen duchowości. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM. 171-182.

Chylewska, A. (2006): Zur fremdsprachlichen Literaturvermittlung bei Studienanfängern der Germanistik. Reflexionen über die Verwendung der ältesten deutschen Literatur. W: E. Białek, Cz. Karolak (red.): „Schuhnummer oder Leben!“ Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum. Dresden-Wrocław. Neisse-Verlag. 126-137.

Chylewska, A. (2006): Die Stadt Bromberg und ihre Einwohner in deutschen Volkssagen. W: I. Loose (red.): Polacy i Niemcy w Bydgoszczy/ Polen und Deutsche in Bromberg. Bydgoszcz. 129-134.

Chylewska, A. (2005): „Byłaś małym świadkiem zaczynającej się historii”. Niektóre aspekty trudnego sąsiedztwa we wspomnieniach Luizy Neugebauer i Janiny Nowak. W: A. Paczoska (red.): Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów. Bydgoszcz. Wydawnictwo IPN. 64-69.

Chylewska, A. (2005): Bydgoszcz w czasach zaboru pruskiego. Próba dydaktyzacji materiałów autobiograficznych autorów niemieckojęzycznych na poziomie akademickim. W: M. Mackiewicz (red.): Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. 257-265.

 

Omówienia, recenzje

Weber odczarowany(Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Suhrkamp, Berlin 2017, ss. 543)
W: Konteksty kultury. T. 1. Z. 15. S. 145-149

Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski, Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Universitas: Kraków 2016.
W: ......

Eine ungewöhnliche Pilgerreise: Martin Mosebach bei den koptischen Christen. Martin Mosebach: Die 21. Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer. Rowohlt: Reinbeck bei Hamburg 2018.
W: http://www.theologie-und-literatur.de/wissenschaftliche-beitraege-online/chylewska-toelle-aleksandra/ 04.2018

Thomas Brose: Kein Himmel über Berlin? Glauben in der Metropole. Kevelaer 2014.
W: Die Tagespost. Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 28. 02 2015, s. 14.

Jerzy Grześkowiak: „Chwalcie Boga w waszym ciele!” Część I: Wierzyć wszystkimi zmysłami. Część II: Ciało i emocje – przeszkoda czy pomoc w wierze? Część III: Ciało. Seksualność. Cierpienie. Lublin 2012-2013.
W: Studia Pelplińskie 2014. Tom XLVII. 358-361.

Jan-Heiner Tück/Andreas Bieringer (Red.): „Verwandeln allein durch Erzählen“. Peter Handke im Spannungsfeld von Theologie und Literaturwissenschaft. Freiburg-Basel-Wien 2014.
W: Stimmen der Zeit 10 (2014). 716-717.

Markus Lorenz: Schleier und Bogen. Zur Poetik Martin Mosebachs. Würzburg 2013
W: http://www.theologie-und-literatur.de/fileadmin/user_upload/Theologie_und_Literatur/mosebach_rezension.pdf / 09. 2014

Thomas Pittrof, Walter Schmitz (Red.): Freie Anerkennung übergeschichtlicher Bindungen. Katholische Geschichtswahrnehmung im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts. Freiburg 2010.
W: Geist und Leben 1 (2013), 108-109.

Irmgard Gehle: Streifzug durch die katholische Literatur und Literaturkritik der Jahre 1907-1909.
W: Geist und Leben 1 (2011), 104-105.

Anna Stolarczyk-Gembiak: Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich.
W: www.theologie-und-literatur.de/rezensionen/ 04.2011.

Izabela Surynt: Przemoc-pamięć-tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku. Światy ze słów Helgi M. Novak.
W: Przegląd Zachodni 2 (2011), 338-341.

Markus Krzoska (Red.): Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer.
W: Przegląd Zachodni 2 (2011), 341-345.

Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (Red.): Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur.
W: www.theologie-und-literatur.de/rezensionen/ 03.2010.

Stephanie Haarländer: Rabanus Maurus zum Kennenlernen. Ein Lesebuch mit einer Einführung in sein Leben und Werk, Mainz 2006
W: Geist und Leben 2 (2008), 158-159.

Ulrike Zitzlsperger: ZeitGeschichten: Die Berliner Übergangsjahre. Zur Verortung der Stadt nad der Mauer.
W: Przegląd Zachodni 1 (2008), 277-280.

Maria Wojtczak: Aus zwei Glaubenswelten. Bekenntnisse konvertierter Autorinnen (1850-1918).
W: Geist und Leben 1 (2008), 78-80.

Edith Stein: Gesamtausgabe.
W: Germanistische Studien 1(2005), 42-44.

Lothar Bluhm (Red.): Spurensuche. Alfred Döblin - Ernst Wiechert - Johannes Urzidil - Jochen Klepper: Deutsch-polnisch-tschechische Begegnungen mit einer vergessenen Klassik der Moderne.
W: Przegląd Zachodni 1 (2002), 231-233.

Krzysztof Kuczyński, Irena Bartoszewska (Red.): Karl Dedecius. Ambasador kultury polskiej w Niemczech.
W: Przegląd Zachodni 4(2001), 200-202.

Zbigniew Światłowski: Günter Grass. Portret z bębenkiem i ślimakiem.
W: Orbis Linquarum 17 (2001), 237-239.

Edmund Rosner: Znad Wisły i Dunaju. Szkice o polsko-austriackich powiązaniach literackich.
W: Przegląd Zachodni 3 (2000), 215-216.

 

11. Wyróżnienia, nagrody i nominacje:

 • nauczyciel dyplomowany (od 2002),
 • ekspert ze strony Ministerstwa Edukacji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (od 2003),
 • nagroda  II stopnia Rektora UKW za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (2005 i 2009),
 • członek ogólnopaństwowej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (od 2010),
 • od 1.02.2011 kierownik Zakładu Literaturoznawstwa i Badań nad Mediami w Katedrze Germanistyki UKW Bydgoszcz

 

12. Tematy zajęć przeprowadzonych w języku niemieckim w Katedrze Germanistyki UKW w Bydgoszczy (2003-2013)

 • Obraz i tekst jako medium komunikacji. Transfer kulturowy / Bild und Text als Medienkommunikation (Kulturtransfer),
 • Wybrane zagadnienia z literatury i kultury stosunków polsko-niemieckich / Ausgewählte Probleme der deutsch-polnischen Beziehungen in Literatur und Kultur,
 • Obrazy outsiderów w niemieckiej literaturze XX. wieku / Bilder von Außenseitern in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts,
 • Historia literatury niemieckiej (XX. wiek) / Geschichte der deutschsprachigen Literatur (das 20. Jahrhundert),
 • Wprowadzenie do analizy tekstów literackich / Einführung in die Analyse der literarischen Texte,
 • Wprowadzenie do literaturoznawstwa / Einführung in die Literaturwissenschaft,
 • Historia literatury niemieckiej (od starożytności do baroku) / Geschichte der deutschsprachigen Literatur (vom Germanentum bis Barock),
 • Historia literatury niemieckiej (od Oświecenia do okresu Burzy i Naporu) / Geschichte der deutschsprachigen Literatur (von der Aufklärung bis Sturm und Drang),
 • Seminarium licencjackie i magisterskie / Bachelor – und Magisterseminar ,
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych / Übersetzung der Gebrauchstexte,
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego / Sprachpraxis (Deutsch als Fremdsprache).

 

13. Liczba wypromowanych licencjantów – 32, liczba wypromowanych magistrantów - 44