Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15

Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa -

Gospodarowanie przestrzenią w aspekcie

środowiskowym, społecznym i prawnym

 

Collegium Polonicum w dniach 20-22 maja 2010 stanie się miejscem wymiany myśli i poglądów z zakresu urbanistyki oraz ochrony środowiska. Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rewitalizacji oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa nt. "Gospodarowanie przestrzenią w aspekcie środowiskowym, społecznym i prawnym" ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej płaszczyzny dyskusji i badań w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania przestrzenią, rewitalizacji miast i rekultywacji zdegradowanych obszarów przyrody, ale także jest formą integracji środowiska studenckiego zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

 

Zarządzając przestrzenią nie można zapomnieć o ochronie jej wartości przyrodniczej. Planowanie przestrzenne ma ponadto szeroki wymiar społeczny, ponieważ silnie oddziałuje na jakość życia ludności. Gospodarka przestrzenna to również umocowany prawnie instrument polityki przestrzennej. Wszystkie te aspekty zostaną poruszone w trakcie spotkania młodych planistów i przyrodników, jak również specjalistów w przygranicznych, dynamicznie rozwijających się Słubicach.

 

Podczas trwającej trzy dni konferencji naukowej organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji. W pierwszym dniu przewidziana jest impreza integracyjna w Klubie Studenckim Witkacy. Kolejny dzień stanowi zasadniczą część konferencji, składającą się z trzech sesji. Trzeci dzień konferencji wypełnią zagraniczne zajęcia terenowe w Poczdamie. Nad merytoryką konferencji dbać będzie Komitet Naukowy, który między innymi przyzna nagrody za najlepsze prezentacje. Obowiązującymi językami na konferencji jest język polski i angielski. Patronat medialny nad konferencją objęła urbanistyka.info, regioportal.pl oraz czasopismo Ekologia i Technika.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl