Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 3

Informacja dla mediów dotycząca spotkania rozpoczynającego projekt

ACCEPT Pluralism: Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna

Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie

 

                               

Z okazji rozpoczęcia projektu o ogólnoeuropejskim zasięgu pt. ACCEPT Pluralism: Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna. Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje wspólne polsko-niemieckie spotkanie w dniu 27 stycznia 2011 r. (czwartek) w Loggi Collegium Polonicum w Słubicach (13:00-15:00).

 

Zagadnienie tolerancji stało się kluczowe we współczesnych społeczeństwach europejskich. Jednocześnie jest ono często kwestionowane i podważane, ponieważ zakłada istnienie relacji władzy między tymi, którzy tolerują (i tym samym definiują granice tolerancji) a tymi, którzy są tolerowani. W trakcie spotkania prof. Werner Schiffauer i prof. Michał Buchowski przedstawią najistotniejsze elementy dyskusji toczącej się obecnie wokół kwestii tolerancji, jak i jej implikacje dla współczesnych badań nad tolerancją.

 

Europejski projekt ACCEPT Pluralism ma na celu ustalenie, jak zmieniał się poziom tolerancji społeczeństw europejskich na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Projekt ten będzie łączył wiedzę teoretyczną i zebrane w całej Europie dane w celu stworzenia Raportu na temat tolerancji i zróżnicowania kulturowego w Europie, który posłuży prawodawcom, działaczom organizacji pozarządowych i innym osobom zaangażowanym w pracę w tym obszarze, a także Podręcznika o koncepcjach tolerancji i różnorodności kulturowej w Europie, który przeznaczony będzie dla uczniów szkół średnich i lokalnych polityków. Powstanie również  narzędzie umożliwiające oszacowanie Wskaźników tolerancji wobec różnorodności kulturowej  w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie oraz Akademicki podręcznik o tolerancji, pluralizmie i różnorodności kulturowej w Europie. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, natomiast badania realizowane w jego ramach odbywają się w 14 krajach europejskich i w Turcji.

 

Zaproszenie na organizowane spotkanie kierujemy szczególnie do dziennikarzy, praktyków zaangażowanych w działania na rzecz tolerancji i lokalnych polityków. Chcielibyśmy przedstawić stan badań wykonywanych w ramach projektu ACCEPT i wymienić się wiedzą i poglądami z osobami zaangażowanymi w działania na tym polu – zależy nam zwłaszcza na uzyskaniu informacji o głównych problemach napotykanych przez nich w kwestii (braku) akceptacji/tolerancji grup mniejszościowych w obu krajach, gdyż przedstawiany projekt ma na celu umożliwienie lepszego zrozumienia trudności i przeszkód dotyczących stosowania pojęcia  i rozumienia  zagadnienia tolerancji.

 

 Wykłady i dyskusje towarzyszące spotkaniu będę tłumaczone symultanicznie na język niemiecki i polski.

 

Kontakt:

Katarzyna Chlewińska

e-mail: kacha@amu.edu.pl