Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 7

Międzynarodowa konferencja: Moje? Twoje? Nasze.

Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce - doświadczenia, trendy, szanse

10.-12. marca 2011 r. / Aula Collegium Polonicum w Słubicach

 

 

Dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce towarzyszy tzw. „presja modernizacyjna“. Jej nieprzemyślane i nie zawsze pozytywne następstwa wystarczająco dobrze rozpoznano w przeszłości w krajach „starej Europy“. Polityka planistyczna, zdeterminowana wiarą w przyszłość oraz nastawione na zysk spekulacje gruntami i nieruchomościami, doprowadziły do znacznych szkód w zasobach materialnych świadectw kultury.

 

W aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej uwarunkowania ochrony zabytków, sprawowanej przez państwo nie są łatwe. Służby państwowe konfrontowane są z olbrzymimi wyzwaniami, szczególnie na fascynujących kulturowo obszarach Polski zachodniej, zamieszkałych niegdyś w znacznym stopniu przez ludność niemiecką. Do typowych niebezpieczeństw grożących zabytkom doszła tu po wojnie „usztywniona ideologicznie” kwestia tożsamości i zrozumienia historii, co nie polepszało stanu wielu obiektów. W rezultacie pozostała wielka liczba nierozwiązanych problemów, których zakres przekracza obecnie możliwości państwowej kiesy.

 

Czy istnieje szansa na poprawę sytuacji? Niezależnie od minionych turbulencji politycznych na linii Warszawa-Berlin w wielu miejscach Polski zachodniej mamy do czynienia ze zjawiskiem dającym się określić jako „local turn“, czyli z odkrywaniem przez polskich mieszkańców (niemieckiej) historii lokalnej. Szczególnie ważną rolę pełnią tu zabytki architektoniczne, nadające niepowtarzalny charakter przestrzeni publicznej, a ich walory są czytelne dla każdego, niezależnie od barier językowych. Jako znaki historii i minionej kultury, posiadające nierzadko wysoką wartość artystyczną, są przez wielu Polaków rozumiane i doceniane.

 

Czy takie przyswajanie zjawisk kultury i opieka nad zabytkami regionalnej przeszłości mogą być przyczynkiem do porozumienia pomiędzy narodami, odpornym na kryzysy i uczącym tolerancji? Czy te, kiełkujące na razie zjawiska, wraz z nowymi formami organizacji działań obywatelskich mogą stanowić realne wsparcie dla służb konserwatorskich? Właśnie tym pytaniom i inicjatywom poświęcona będzie konferencja.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji na polsko-niemieckim pograniczu!

 

Organizacja: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, Katedra Ochrony Zabytków

Partner projektu: Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach / Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki / Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

 

 

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie www.denkmalpflege-viadrina.de

 

Potwierdzenie udziału prosimy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 28 lutego 2011 r.:

- drogą elektroniczną: sek-konferenz@europa-uni.de    lub

- faxem: z Niemiec+ 49 0335 5534 16 460, z Polski: + 48 095 75 92 460    lub

- drogą pocztową na adres:

 

w Polsce:  Collegium Polonicum, Katedra Ochrony Zabytków, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

 

w Niemczech:  Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Professur für Denkmalkunde

Postfach 1786, 15207 Frankfurt (Oder)