Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 2

EUROPA XXI WIEKU
EUROPA I UNIA EUROPEJSKA WOBEC KRYZYSU.
ROZWIĄZANIA I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ

2-3 LUTEGO 2012 r., COLLEGIUM POLONICUM, SŁUBICE

W dniach 2-3 lutego 2012 r. odbędzie się w Słubicach XII konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, której organizatorami są Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani integracją europejską.

Tegoroczna konferencja z cyklu „Europa XXI wieku” będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym zjawisk, będących konsekwencjami kryzysu gospodarczego, jaki dotknął także zjednoczoną Europę. Okazał się on dla UE sprawdzianem trwałości jej struktur, efektywności mechanizmów i procedur działania, a jego konsekwencje są na tyle poważne, iż zasadne jest stawianie dziś pytań o jego wpływ na polityczną i ekonomiczną przyszłość integracji europejskiej.

Celem konferencji jest podjęcie próby ukazania m.in.:

 • determinantów ról i znaczenia Unii Europejskiej w gospodarce światowej i  współpracy międzynarodowej;
 • wpływu kryzysu zadłużeniowego niektórych państw członkowskich na obecną i przyszłą kondycję Unii Gospodarczej i Walutowej;
 • przyczyn problemów Eurolandu i ich wpływu na rozwój współpracy w ramach UE;   
 • perspektyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej;
 • możliwości zachowania starych lub powstania nowych podziałów w Europie i samej UE;
 • znaczenia ponadnarodowych grup interesów w powstaniu i przezwyciężaniu kryzysu;
 • wpływu kryzysu na bezpieczeństwo państw i obywateli UE w różnych jego wymiarach; 
 • nowych ruchów społecznych jako konsekwencji problemów ekonomicznych i pogłębienia zróżnicowania socjalnego społeczeństw;
 • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji europejskiej, kreowaniu wizerunku organizacji i instytucji europejskich oraz przezwyciężaniu skutków kryzysu;
 • barier i uwarunkowań rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu rosnącej konkurencji na rynkach międzynarodowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.

 

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnych będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.

Więcej informacji:

- dr Magdalena Musiał-Karg, europa21@wnpid.amu.edu.pl