Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4

Polsko-niemiecka konferencja naukowa „Od państwa narodowego do globalizacji“, 1-2 marca 2012 r., Collegium Polonicum, Słubice/Frankfurt nad Odrą

W Collegium Polonicum w Słubicach, polsko-niemieckiej jednostce naukowo-dydaktycznej, odbędzie się w dniach 1-2 marca br. międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce praw podstawowych. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki przez Katedrę Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja stanowić będzie ważne wydarzenie w obszarze polsko-niemieckiej wymiany naukowej w dziedzinie prawa, przede wszystkim za sprawą obecności sędziów sądów konstytucyjnych obydwu państw.

Wybitni referenci ze środowiska akademickiego, sądownictwa i polityki

Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne, w ramach których będą w pierwszej kolejności referowane, a następnie dyskutowane aktualne zagadnienia z zakresu praw podstawowych. W charakterze prelegentów wystapią czynni i będący w stanie spoczynku sędziowie sądów konstytucyjnych oraz naukowcy z Polski i z Niemiec. Wyjątkowym elementem konferencji będzie spotkanie z osobami, które w latach 80. i 90. XX w. działały w ruchach wolnościowych, przyczyniając się do uznania podstawowych praw człowieka i obywatela w Polsce i w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Osobiste wspomnienia i refleksje gości tej części konferencji stanowić będą niezwykle cenne uzupełnienie wygłaszanych wykładów.

Udział w konferencji potwierdzili wybitni naukowcy, sędziowie oraz politycy z obydwu państw. Po stronie niemieckiej w charakterze referentów wystąpią m. in.: Prof. Jutta Limbach i Prof. Hans Jürgen Papier – Prezesi Federalnego Sądu Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Prof. Winfried Hassemer i Prof. Sigfried Broß, Sędziowie Federalnego Sądu Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz Prof. Herta Däubler-Gmelin, była Minister Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec. Prelegentami z Polski będą zaś m. in.: Prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prof. Andrzej Zoll, jak również Prof. Andrzej Wróbel i Sędzia Wojciech Hermeliński – Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz Prof. Mirosław Wyrzykowski, Sędzia TK w stanie spoczynku. Z kolei spotkanie poświęcone ruchom wolnościowym zaszczycą swoją obecnością: Pani Cornelia Pieper, Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu.

Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie

O wyjątkowości konferencji przesądza nie tylko zgromadzenie grona wybitnych prelegentów z Polski i z Niemiec, ale także jej nowatorska koncepcja, zakładająca połączenie elementów prawniczych i politologiczno-społecznych. W obliczu postępującej unifikacji prawa na płaszczyźnie europejskiej, konferencja stanowi doskonałe forum dyskusji na temat aktualnych wyzwań stojących przed prawami podstawowymi.

Zapytania, rejestracja i kontakt: www.hr-studies.net