Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 2

Konferencja naukowa: EUROPA XXI WIEKU
Europa i Unia Europejska wobec kryzysu.
Rozwiązania i scenariusze na przyszłość

W dniach 7-8 lutego 2013 r. odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach XIII konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, której organizatorami są Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani integracją europejską.

Tegoroczna konferencja z cyklu „Europa XXI wieku” będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym zjawisk, będących konsekwencjami kryzysu gospodarczego, jaki dotknął także zjednoczoną Europę. Okazał się on dla UE sprawdzianem trwałości jej struktur, efektywności mechanizmów i procedur działania, a jego konsekwencje są na tyle poważne, iż zasadne jest stawianie dziś pytań o jego wpływ na polityczną i ekonomiczną przyszłość integracji europejskiej.

Celem konferencji jest podjęcie próby ukazania m.in.:

 • determinantów ról i znaczenia Unii Europejskiej w gospodarce światowej i  współpracy międzynarodowej;
 • wpływu kryzysu zadłużeniowego niektórych państw członkowskich na obecną i przyszłą kondycję Unii Gospodarczej i Walutowej;
 • przyczyn problemów Eurolandu i ich wpływu na rozwój współpracy w ramach UE;  
 • perspektyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej;
 • możliwości zachowania starych lub powstania nowych podziałów w Europie i samej UE;
 • znaczenia ponadnarodowych grup interesów w powstaniu i przezwyciężaniu kryzysu;
 • wpływu kryzysu na bezpieczeństwo państw i obywateli UE w różnych jego wymiarach; 
 • nowych ruchów społecznych jako konsekwencji problemów ekonomicznych i pogłębienia zróżnicowania socjalnego społeczeństw;
 • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji europejskiej, kreowaniu wizerunku organizacji i instytucji europejskich oraz przezwyciężaniu skutków kryzysu;
 • barier i uwarunkowań rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu rosnącej konkurencji na rynkach międzynarodowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i na język rosyjski. W programie przewidziano panele w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Partnerami konferencji są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacja Konrada Adenauera i Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej.

W załączeniu znajdą Państwo program oraz plakat konferencji.

Więcej informacji:

- dr Magdalena Musiał-Karg, europa21@wnpid.amu.edu.pl

 

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl