Banner Collegium Polonicum

XIV  Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu EUROPA XXI WIEKU

EUROPA XXI WIEKU. POLSKA, EUROPA I ŚWIAT. 10 LAT PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ Z ROKU 2004. DIAGNOZY I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ

PROGRAM

W dniach 6-7 lutego 2014 r. po raz 14. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się organizowana przez Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowa konferencja o tematyce europejskiej. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani integracją europejską.

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba oceny konsekwencji przystąpienia do Unii Europejskiej w roku 2004 grupy dziesięciu państw z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk, będących konsekwencjami tzw. środkowo-wschodniego rozszerzenia UE.

Dyskusje w czasie konferencji będą koncentrować się m.in. na analizie:

- wniosków wynikających z porównania nadziei i obaw społecznych wyrażanych w przeddzień akcesji a obecnego postrzegania integracji europejskiej i UE przez jej obywateli;

- wpływie kryzysu zadłużeniowego niektórych państw członkowskich na obecną i przyszłą kondycję Unii Gospodarczej i Walutowej;

- perspektyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej;

- determinantów intensyfikacji współpracy UE z jej otoczeniem;

- możliwości zachowania starych lub powstania nowych podziałów w Europie i samej UE;

- wpływu kryzysu na bezpieczeństwo państw i obywateli UE w różnych jego wymiarach;

- pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim. Partnerami konferencji są Fundacja Konrada Adenauera, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Więcej informacji udziela:

dr Magdalena Musiał-Karg

e-mail: europa21@wnpid.amu.edu.pl