Banner Collegium Polonicum

XX – jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 6-7 lutego br. już po raz dwudziesty odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, a w tym roku jej tematem są „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach. W konferencji w Collegium Polonicum w Słubicach weźmie udział około 300 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Cypry, Czech, Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Szwecji i są to naukowcy reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz  zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacjami z bliższym, a także dalszym otoczeniem, w jakim ona działa.

„Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój”. ” – podkreśla prof. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz organizatorka konferencji. W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

  • wewnętrznych oraz zewnętrznych politycznych, ekonomicznych, socjalnych, kulturowych, mentalnościowych i innych czynników warunkujących rozwój Europy, a także UE;
  • źródeł i intensywności procesów wpływających na efektywność integracji oraz jakość życia społecznego w różnych jego wymiarach (m.in. kryzys demokracji liberalnej, Brexit, migracje, problem zadłużenia, rozwój skrajnych ruchów społecznych, zagrożenia klimatyczne itp.);
  • rezultatów oddziaływania takich procesów na kondycję Europy, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich;
  • tendencji w kształtowaniu się granic, sposobów ich przezwyciężenia, a także wpływu na przyszłość procesu integracji europejskiej;
  • efektów dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania europejskich podziałów, m.in. w piętnastoletniej perspektywie poszerzenia UE o Polskę i inne państwa;
  • zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu (m.in. Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw postsowieckich);
  • znaczenia współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami, Turcją i Iranem) w celu zapewnienia warunków do rozwoju;
  • roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych;
  • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu barier rozwoju oraz związanych z tym zadań dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy;
  • naukowych kategorii i metod przydatnych do prowadzenia badań w zakresie określonym tematem konferencji.

Językiem konferencji jest język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski.

Program konferencji znajduje się na stronie: http://europa21.edu.pl/