Banner Collegium Polonicum

XXI międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 16-17 września br. już po raz dwudziesty pierwszy odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, a w tym roku jej tematem są „Europa i Unia Europejska w obliczu wyzwań lat 2020-2021”. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Konferencja w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się w systemie hybrydowym, część uczestników spotka się w murach Collegium Polonicum, a część dołączy online. Łącznie w wydarzeniu udział weźmie około 200 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy oraz Białorusi i są to naukowcy reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz  zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacjami z bliższym, a także dalszym otoczeniem, w jakim ona działa.

„Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów, które pogłębiły się, uwidoczniły lub zrodziły w ostatnich kilkunastu miesiącach, a więc w okresie pandemii Covid-19.” – podkreśla prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji. Rektor Wallas otworzy konferencję w czwartek, o godz. 9:45, a obrady zakończą się w piątek o godz. 13:00.

W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą m.in. następujące zagadnienia:

  • polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii dla Europy, UE, państw członkowskich UE oraz wybranych państw położonych w bliższym i dalszym jej otoczeniu;
  • strategia ograniczania negatywnych konsekwencji pandemii;
  • wewnętrzne oraz zewnętrzne polityczne, ekonomiczne, socjalne, kulturowe, mentalnościowe i inne czynniki warunkujące rozwój Europy, a także UE w czasie pandemii oraz postpandemicznej przyszłości;
  • szanse i zagrożenia dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
  • pożądane i możliwe kierunki zmian w systemie prawnym oraz instytucjonalnym UE w celu zwiększenia jej efektywności w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów, a także dziennikarzy.

Językiem konferencji jest język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski.

Program konferencji znajduje się na stronie: http://europa21.edu.pl/Program2021.pdf