Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Cele, drogi i metody transferu prawa. Sukcesy i porażki transplantacji prawa” w Collegium Polonicum w Słubicach

Od 5 do 6 września br. w dużej auli w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się wyjątkowa debata prawnicza ,,Cele, drogi i metody transferu prawa. Sukcesy i porażki transplantacji prawa”.

W konferencji wezmą udział naukowcy z całego świata, prawnicy z renomowanych ośrodków z Polski, Niemiec, Austrii, USA, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Białorusi, Szwajcarii, Turcji, Japonii oraz Nepalu.

Debata będzie się koncentrować na analizie celów, funkcji oraz metod transferów prawnych. Poszukiwana będzie w szczególności odpowiedź na pytanie jakie czynniki (prawne, społeczne, polityczne, ekonomiczne, naukowe) decydują o sukcesie lub porażce przeszczepów instytucji prawnych z jednego systemu prawnego do innego.

Prelegenci zaprezentują wyniki swoich badań w czterech panelach: wyzwania metodologiczne transferów prawnych; prawo cywilne; prawo handlowe oraz prawo rodzinne.

Konferencja odbywa się w ramach cyklu międzynarodowych konferencji „Iura Privata in Comparatione”, która została zainicjowana kilka lat temu przez profesora Arkadiusza Wudarskiego w celu stworzenia przestrzeni dla rozwoju polskich badań prawnoporównawczych oraz pogłębiania współpracy z wiodącymi instytutami prawa porównawczego na świecie.

W tym roku „Iura Privata in Comparatione” jest organizowana we współpracy z Collegium Polonicum, Uniwersytetem Europejskim Viadrina, Uniwersytetem Ekonomicznym w Wiedniu, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem w Würzburgu.

Konferencja zbiega się z 30-leciem zarówno Collegium Polonicum oraz Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, z którym gospodarz konferencji – profesor A. Wudarski współpracuje od 1996 roku.

Pozyskanie tak znakomitych prelegentów było możliwe dzięki wieloletniej międzynarodowej aktywności Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, która od 2010 roku koncentruję się właśnie na badaniach z zakresu komparatystki prawa prywatnego, których zakres wychodzi daleko poza polski i niemiecki system prawny.

Językiem konferencji jest język niemiecki i nie jest przewidziane tłumaczenie na język polski.

Udział w konferencji jest możliwy zarówno w formie tradycyjnej jaki i digitalnej. W obu przypadkach konieczne jest przesłanie zgłoszenia mailem do 31 sierpnia br. na adres:

- udział online na adres: Research-Wudarski@europa-uni.de

- udział na miejscu na adres: Sekretariat-Wudarski@europa-uni.de

PROGRAM

Informacji udziela:

Prof. Dr. Arkadiusz Wudarski
Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Prawa Porównawczego
Collegium Polonicum
Tel. + 48 695 2155 79
wudarski@europa-uni.de
www.wudarski.eu