Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja „Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej.”

W środę, 1 czerwca br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej”.

Organizatorami konferencji są Katedra Porównawczych Nauk Politycznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma na celu podsumowanie drugiej części projektu badawczego pt.: „’Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”, zrealizowanego pod kierownictwem dr. Artura Kopka (Viadrina) i prof. Doroty Piontek (UAM) oraz współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN).

Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy projektu było pytanie o granice pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. Podczas realizacji jego pierwszej części wielopłaszczyznowej analizie w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej poddane zostały struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania w percepcji polityków, jako odbiorców rożnego rodzaju ekspertyz. Szczególna uwaga została przy tym poświęcona rozróżnieniu pomiędzy naukowym doradztwem politycznym bazującym na wiedzy akademickiej, a lobbingiem zorientowanym na reprezentację interesu, oraz kryteriom legitymizacji oraz legalności różnego rodzaju procesów doradczych w ramach podejmowanych decyzji politycznych. Po tym jak w ramach pierwszej części projektu przy pomocy wypracowanych instrumentów i modeli przeanalizowano w szczegółowy sposób percepcję polskich i niemieckich parlamentarzystów, w kolejnym kroku zainteresowania badawcze zostały rozszerzone o perspektywę ekspertów, jako drugiej strony doradczej interakcji, w celu dokładniejszego określenia podobieństw oraz różnic w postrzeganiu politycznych procesów doradczych w Polsce i w Niemczech.

Projekt ma charakter pilotażowy. Jego celem jest przeprowadzenie analizy podobieństw oraz różnic zarówno struktury jak i sposobu funkcjonowania doradztwa politycznego oraz lobbingu w państwach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zadaniem tej analizy jest identyfikacja najistotniejszych problemów w obrębie doradztwa politycznego oraz lobbingu. Ujęcie przykładu Polski i Niemiec jako studium przypadku relacji pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi UE tworzy podstawę dla badań porównawczych mających na celu wypełnienie zidentyfikowanej w tej dziedzinie luki badawczej w świetle zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w praktyce politycznej, jak i politologicznej debacie naukowej. Dlatego też obok prezentacji wyników analizy przeprowadzonej w ramach projektu w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej konferencja ma stanowić przyczynek do szerzej zakrojonego projektu badawczego uwzględniającego również inne kraje europejskie.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym. Językiem konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski.

Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Szczegóły związane z konferencją oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji: www.wim.amu.edu.pl

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

_plakat_konferencja_2022-1_PL_600 ©Artur Kopka

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

dr Artur Kopka

e-mail: kopka@europa-uni.de

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice