Banner Collegium Polonicum

XXIII konferencja naukowa „Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum w Słubicach

Od 2 do 3 lutego br. w Collegium Polonicum odbędzie się XXIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, której tematem jest Europa wobec obecnych i przyszłych kryzysów. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawią wyniki badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, przede wszystkim obecnych i spodziewanych w bliższej oraz dalszej przyszłości kryzysów, które będą wpływać ograniczająco na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z otoczeniem. Rozpoczęta w lutym agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami.

Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W konferencji wezmą udział naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

- historyczne i aktualne przyczyny politycznych, ekonomicznych i społecznych kryzysów w UE i jej otoczeniu;

- polityki UE i jej państw członkowskich wobec toczącej się wojny, Ukrainy i agresora, jakim jest Rosja;

- efekty dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków starych i nowych kryzysów;

- szanse i zagrożenia dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;

- rola tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych.

 

Program konferencji znajduje się na stronie:

http://europa21.edu.pl/

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski i rosyjski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach.

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 61 829 6812
www.cp.edu.pl