Banner Collegium Polonicum

24 konferencja z cyklu „Europa XXI wieku”

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej. Otwarcie zaplanowane zostało na 1 lutego o godz. 10:00 w dużej auli Collegium Polonicum. Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

Spotkanie w Collegium Polonicum w Słubicach będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim oceny dotychczasowych rezultatów powiększenia UE o 10 kolejnych państw w roku 2004 r. oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z bliższym i dalszym otoczeniem. Rozpoczęta w lutym 2022 r. agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami. W trakcie zaplanowanej na 1-2 lutego 2024 r. już 24. konferencji z cyklu „Europa XXI wieku”, podjęta zostanie próba ukazania m.in.:

 • rezultatów europeizacji systemu politycznego nowych państw członkowskich;
 • efektów modernizacji ich gospodarek;
 • wniosków wynikających z porównania nadziei i obaw społecznych wyrażanych w przeddzień akcesji a obecnego postrzegania  integracji europejskiej i UE przez jej obywateli;
 • determinantów ról i znaczenia Unii Europejskiej w gospodarce światowej i  współpracy międzynarodowej;
 • perspektyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej;
 • determinantów intensyfikacji współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. państwa postsowieckie, Bliski Wschód, Afryka Północna);
 • możliwości zachowania starych lub powstania nowych podziałów w Europie i samej UE;
 • wpływu współczesnych kryzysów na bezpieczeństwo państw i obywateli UE w różnych jego wymiarach;
 • nowych ruchów społecznych jako konsekwencji problemów ekonomicznych i pogłębienia zróżnicowania socjalnego społeczeństw;
 • roli środków społecznego przekazu w popularyzacji idei integracji europejskiej, kreowaniu wizerunku organizacji i instytucji europejskich oraz przezwyciężaniu skutków kryzysu;
 • barier i uwarunkowań rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu rosnącej konkurencji na rynkach międzynarodowych;
 • pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związane z tym zadania dla polityków, naukowców, mediów i dziennikarzy.

Ważnym zadaniem konferencji będzie również integracja środowiska naukowego wokół ważnego problemu badawczego, który został określony stałym tematem cyklu konferencji.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na języki angielski. W programie zaplanowano również panele w obu tych językach. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów.

PROGRAM