Banner Collegium Polonicum

Wytyczne sanitarne obowiązujące w Collegium Polonicum w roku akademickim 2021/22

Wytyczne sanitarne obowiązujące w Collegium Polonicum w roku akademickim 2021/22

Słubice, 07.02.2022r.

§ 1

Zasady ogólne obowiązujące w budynkach:

1) Po wejściu do budynku wszystkie osoby zobowiązane są do:

- dezynfekcji rąk przy użyciu środków dezynfekujących umieszczonych przy portierni głównej Collegium Polonicum,

- zakrycia ust i nosa maseczką ochronną

- oraz poddania się kontroli mierzenia temperatury ciała na żądanie portiera lub innej osoby upoważnionej przez kierownika.

2) Do budynku wstęp mają wyłącznie osoby bez objawów choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych oraz osoby nieobjęte kwarantanną albo izolacją domową.

3) Korzystający z powierzchni ogólnodostępnych w budynku zakrywają usta i nos maseczką ochronną.

4) W przypadku niestosowania się do zasad, określonych w ust. 1 portier odmawia wejścia do budynku albo nakazuje jego opuszczenie.

5) Kierownik obiektu zapewnia:

- oznakowanie miejsc siedzących zlokalizowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m),

- oznakowanie sal dydaktycznych informacją o maksymalnej liczbie osób uprawnionych do jednoczesnego przebywania w sali,

- dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku, sal dydaktycznych i toalet,

- zamieszczenie w widocznych miejscach instrukcji:

- mycia i dezynfekcji rąk (zał. nr 1 oraz 2),

- zakładania i zdejmowania rękawiczek (zał. nr 3),

- zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych (zał. nr 4).

- regularne wietrzenie budynku oraz jego dezynfekcję, w szczególności powierzchni dotykowych (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka oraz stoły, włączniki światła itp.).

- miejsce izolacji w budynku, przeznaczone w nagłych przypadkach dla osób z podejrzeniem COVID-19 oczekujących na przybycie karetki oraz informuje o miejscu izolacji wszystkich pracowników świadczących pracę w budynku.

§ 2

Zasady organizacji kształcenia:

1)  W zajęciach prowadzonych w Collegium Polonicum mogą brać udział wyłącznie osoby,
u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).

2) Uczestnicy zajęć, poza prowadzącym zajęcia, zobowiązani są w salach dydaktycznych do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną oraz zachowania odstępu między uczestnikami zajęć co najmniej 1,5 m.

3) Prowadzący i uczestnicy zajęć przed rozpoczęciem zajęć dezynfekują ręce. Prowadzący są zobowiązani do regularnego wietrzenia sal wykładowych.  

4) Prowadzący zajęcia sporządza listę obecności uczestników, również w przypadku zajęć, na których obecność nie jest obowiązkowa.

5) Jeśli prowadzący zajęcia zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 380C kaszel, duszności
i kłopoty z oddychaniem) powinien niezwłocznie zwolnić go z zajęć i poprosić o udanie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W przypadku nagłego pogarszania się stanu zdrowia (zasłabnięcie, niemożność opuszczenia obiektu własnymi siłami) prowadzący zajęcia winien odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i wezwać pogotowie ratunkowe (nr telefonu 999 lub 112).
O zaistniałej sytuacji prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje dyrektora Collegium Polonicum lub kierownika obiektu. Miejsca, po których poruszała się osoba chora, należy niezwłocznie zdezynfekować.

6) W przypadku wystąpienia u prowadzącego objawów, o których mowa w pkt 5, dyrektor Collegium Polonicum lub kierownik obiektu niezwłocznie odsuwa go od prowadzenia zajęć i odsyła transportem indywidualnym do domu.

7) Dezynfekcję przeprowadza się po każdym zakończonym dniu zajęć – dezynfekcję pomieszczeń przeprowadzają pracownicy obsługi Collegium Polonicum.

 § 3

Zasady dotyczące funkcjonowania biblioteki Collegium Polonicum:

1) W bibliotece Collegium Polonicum dopuszcza się swobodny dostęp czytelników oraz wypożyczających do zbiorów bibliotecznych, przy czym zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną i dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku jest obowiązkowe.

2) Maksymalna dopuszczalna liczba osób przebywająca jednocześnie w czytelni wynosi 1 na 10 m2, z wyłączeniem pracowników biblioteki, z jednoczesnym zachowaniem dystansu minimum 1,5 m między osobami przebywającymi w czytelni.

§ 4

Zasady dotyczące organizacji imprez w centrum konferencyjnym Collegium Polonicum:

1) Wytyczne sanitarne dotyczące organizacji imprez w centrum konferencyjnym Collegium Polonicum odzwierciedlają zarówno polskie, jak i niemieckie standardy higieny.

2) Podczas imprez podejmowane są wszelkie stosowne środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego zapobieganiu. Ma to na celu zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu imprez.

3) Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas wydarzeń nie zostanie przekroczona dopuszczalna liczba uczestników (maksymalne obłożenie pomieszczeń wynosi 75% miejsc, zachowując dystans 1,5 metra).

4) Zasady bezpieczeństwa obowiązują uczestników i innych gości wydarzeń w Collegium Polonicum.

5) Podczas imprez obowiązuje zasłanianie ust i nosa z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 metra).

6) Organizatorzy imprez zobowiązani są do zgromadzenia od wszystkich uczestników następujących danych kontaktowych w celu umożliwienia monitorowania zakażeń: imię, nazwisko, numer telefonu (komórkowego) lub adres e-mail.

7) W imprezach organizowanych w Collegium Polonicum mogą brać udział wyłącznie osoby bez objawów choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych oraz osoby nieobjęte kwarantanną albo izolacją domową.

.


Dyrektor Collegium Polonicum: dr Krzysztof Wojciechowski, tel.: 61 829 68 01


Kierownik obiektu: inż. Wojciech Golubski, tel.: 601 747 638


Załącznik 1

Jak-myć-ręce-1-600 ©Ministerstwo Zdrowia

Załącznik 2

Dezynfekcja_rąk_MZ-2 ©Ministerstwo Zdrowia

Załącznik 3

rekawice-3-600 ©Ministerstwo Zdrowia

Załącznik 4

maseczka-4-600 ©Ministerstwo Zdrowia


Przydatne linki:

1) Informacje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2) Informacje Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (w języku niemieckim i w j. angielskim)

3) Koronawirus - informacje i zalecenia

4) Główny Inspektorat Sanitarny