Banner Collegium Polonicum

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach poszukuje: Asystentki/Asystenta dyrektora

Miejsce pracy: Słubice, Collegium Polonicum

Wymiar etatu: 1

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.

Zakres obowiązków:

- prowadzenie sekretariatu liceum,

- obsługa administracyjna liceum,

- prowadzenie strony www liceum i strony na Facebooku,

- współpraca z dyrektorem.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- mile widziana znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego na poziomie co najmniej komunikacyjnym,

- mile widziana znajomość zagadnień związanych ze szkolnictwem,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

- umiejętność analitycznego myślenia, organizacji pracy własnej,

- zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy w zespole,

- kreatywność, samodzielność i rzetelność,

- wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- rozwój kwalifikacji zawodowych, w tym możliwość dofinansowania studiów podyplomowych, a także szkolenia językowe,

- przyjazną atmosferę pracy wśród zapaleńców.

Zapraszamy do przesłania CV na adres mailowy: zgrzywa@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą: ul. Kościuszki 1, 69 – 100 Słubice.

2.      Administratorem danych osobowych jest dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zgrzywa@amu.edu.pl.

3.      Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.      Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.  W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.