Banner Collegium Polonicum

Zasady wstępu i przebywania w budynku CP

1) Okólnik nr 6/2020 z 6.10.2020 dotyczący procedur wstępu i przebywania w budynkach Collegium Polonicum UAM (CP) w Słubicach:

Procedury wstępu i przebywania w budynkach Collegium Polonicum UAM (CP) w Słubicach

 Na podstawie zapisów:

 - zarządzenia nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0024/143871/15_2020_2021_Zarzadzenie-Rektora-w-sprawie-dzialania-UAM-w-czasie-COVID-w-semestrze-zimowym.pdf

- komunikatu Rektor UAM przekazanego drogą mailową dnia 2.10.2020: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/koronawirus/komunikat-rektora-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-uczelni-w-okresie-5-15.10.2020-r

- rozporządzenia Kanclerza z dnia 28.09.2020 rozesłanego drogą mailową dnia 28.09.2020

- odnośnych ustaw państwowych oraz treści ostatnio opublikowanych materiałów naukowych, które są do wglądu u dyrekcji CP, bądź mogą być dostarczone na mailowe żądanie

- oraz mając na względzie bezpieczeństwo pracowników Collegium Polonicum UAM w Słubicach (CP), gości i dalszych użytkowników, niniejszym wprowadzam ze skutkiem natychmiastowym następujące zasady:

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku Collegium Polonicum mogą wejść jedynie osoby, u których nie stwierdzono zakażenia wirusem SARS CoV-2 oraz u których nie występują objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku itp.).
Dozwolone jest wchodzenie do budynku CP wyłącznie wejściem głównym oraz wejściem do budynku Biblioteki CP. Do baru Europa można wejść wyłącznie wejściem od strony galerii PRIMA (przejście wewnątrz budynku, przy portierni głównej CP, pozostaje odtąd zamknięte).
W całym budynku Collegium Polonicum obowiązuje nakaz noszenia masek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (środki ochrony indywidualnej należy zapewnić we własnym zakresie). Nakaz obowiązuje również pracowników baru Europa.
Osoby z zewnątrz mają mierzoną przy portierni temperaturę, dezynfekują ręce oraz wypełniają oświadczenie:
https://www.cp.edu.pl/pl/public_relations/startsite_news/spalte_2/news/zasady-koronawirus/2_-Oswiadczenie_Collegium-Polonicum_PL.pdf

 SPOTKANIA / IMPREZY

Większe spotkania czy imprezy mogą się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Collegium Polonicum i rezerwacji odpowiedniej sali w dziale PR. Portiernia wydaje klucze do sal wykładowych i seminaryjnych tylko na wcześniej zgłoszone i zatwierdzone wydarzenia ujęte w planie. 
Posiedzenia (narady, dozwolone wykłady, lekcje liceum, inne dozwolone zajęcia i spotkania) odbywają się z zachowaniem należytych odstępów (w salach COVID CONFORM na miejscach niezakreślonych, w pozostałych z zachowaniem jednego miejsca wolnego lub 1,5 metra odstępu).
Osoba prowadząca posiedzenie, jeśli trwa ono dłużej niż 30 minut, zobowiązana jest spowodować wywietrzenie sali.  Sala musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę.

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

W Dziale Spraw Studenckich obsługiwana może być tylko jedna osoba. Pozostali interesanci muszą pozostać przed biurem, stosując się do reżimu sanitarnego (maseczka ochronna, odstęp).

BIBLIOTEKA CP

W czytelni Biblioteki CP może przebywać jednocześnie 50 osób. Przy ladzie bibliotecznej może przebywać tylko jedna osoba. Pozostali czytelnicy muszą pozostać przed wejściem do biblioteki (foyer), stosując się do reżimu sanitarnego (maseczka ochronna, odstęp).

BAR EUROPA

Oczekujący w kolejce w barze Europa zobowiązani są nosić maski oraz zachować odstępy 1,5 metra, zgodnie z liniami na podłodze. Zdjęcie maski może nastąpić dopiero po zajęciu miejsca przy stole.
Za zachowanie reżimu sanitarnego w barze Europa odpowiedzialni są jego pracownicy.

DYSCYPLINA COVID-19 w CP

Do zwracania uwagi osobom bez masek zobowiązani są:
- portierzy CP,

- wszyscy pracownicy CP,

- pracownicy baru Europa,

- dyrektor i nauczyciele liceum (ULO),

- dyrektor administracyjny CP, bądź osoby przez niego wyznaczone.

 2) Zasady wstępu i przebywania studentów i interesantów w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (obowiązują od 22 czerwca 2020) - PDF

Oświadczenie - PDF