Banner Collegium Polonicum

Wykład gościnny doktora Pawła Sikory w Collegium Polonicum

Wykład gościnny doktora Pawła Sikory w Collegium Polonicum

z zakresu odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne w Polsce i w Niemczech

 

Na zaproszenie profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 8 grudnia 2022 roku wykład w Collegium Polonicum wygłosił Pan doktor Sikora z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat jego wystąpienia dotyczył odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne w Polsce i w Niemczech.

Spotkanie dotyczyło prawnoporównawczej kwestii odpowiedzialności cywilnej w różnych systemach prawnych. Wykład obejmował zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podejście do omawianej problematyki. Pan doktor Sikora przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w prawie polskim i niemieckim. Szczególną uwagę poświecił na analizę związku przyczynowo-skutkowego w obu państwach. Nie zabrakło licznych przykładów praktycznych, w tym odpowiedzi na wiele pytań, które dotyczyły między innymi najkorzystniejszego sposobu likwidacji szkody, specyfiki i trudności związanych z naprawieniem szkody powstałej poza granicami kraju pochodzenia ubezpieczonego, a także perspektywy ujednolicenia prawa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej.

W wykładzie wzięli udział członkowie Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych, a także praktycy, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane na platformie Zoom. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła kwestia różnic w prawie ubezpieczeniowym polskim i niemieckim oraz problemów dotyczących wypłaty odszkodowań. W ramach obszernej dyskusji prowadzonej przez studentów współpracujacych z Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa (tj.Karolina Piotrowska, Marcin Siemiątkowski, Jakub Golla, Jakub Glezman, Adrian Matusiak) doktor Sikora szczegółowo wyjaśnił kwestie sporne, dokonał oceny i przedstawił własne rozwiązania de lege ferenda.

Wykład odpowiada profilowi badań Katedry kierowanej przez profesora A. Wudarskiego, w której od wielu lat prowadzone są badania dotyczące prawa ubezpieczeniowego, a ich wyniki wykorzystywane są między innymi w opiniach prawnych sporządzonych na potrzeby polskiego i niemieckiego Wymiaru Sprawiedliwości.

Paweł Sikora jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ekspert prawa ubezpieczeniowego oraz prawa zobowiązań, od wielu lat zajmuje się zarządzaniem ryzykiem odpowiedzialności cywilnej, przygotowuje do egzaminów zawodowych (brokerskich), prowadzi szkolenia dla firm ubezpieczeniowych, agentów i brokerów, a także prowadzi audyty ubezpieczeniowe.

dr_sikora-2022-01

dr_sikora-2022-02

dr-sikora