Banner Collegium Polonicum

Inauguracja międzynarodowego projektu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

600_FNPlogoKOLORpl

Inauguracja międzynarodowego projektu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Profesorowie Arkadiusz Wudarski i Michael Stürner wygłosili 1 marca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący „Corporate Sustainability Due Diligence – a national and cross-border perspective”. Na zaproszenie profesora Piotra Mostowika, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego, prelegenci przedstawili zarys problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno z perspektywy krajowej jak i transgranicznej. Na poziomie krajowym analizie i krytycznej ocenie poddana została przez nich obowiązująca w Niemczech od 1 stycznia 2023 roku ustawa o obowiązkach należytej staranności przedsiębiorstw w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Następnie szczególną uwagę profesorowie poświecili zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego, które do tej pory nie były przedmiotem pogłębionej analizy. Referenci podkreślili znaczenie norm kolizyjnych dla ponadnarodowych łańcuchów dostaw i przedstawili współzależności pomiędzy krajowymi (polskimi i niemieckimi) regulacjami w zakresie należytej staranności a europejskimi zasadami prawa prywatnego międzynarodowego. Wykład uwzględnił również najnowszy projekt dyrektywy europejskiej z 30 listopada 2022 r. w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wykład zakończyła dyskusja, w której uczestnicy podkreślali między innymi potrzebę większej spójności europejskiego systemu prawnego w omawianym zakresie, jak też potrzebę kompleksowego ujęcia tematu (zagadnienia kolizyjne, jurysdykcyjne, prawo gospodarcze prywatne i publiczne).

Wykład M. Stürnera oraz A. Wudarskiego zainaugurował realizację ich wspólnego projektu badawczego pod patronatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach honorowego stypendium Alexandra von Humboldta.

w01

w02