Banner Collegium Polonicum

Profesor Wudarski członkiem Academia Europaea w Londynie

Arkadiusz Wudarski został zaproszony do członkostwa w Academii Europaea. Profesor Wudarski będzie pracował w sekcji nauk prawnych Akademii, w której zasiada łącznie 127 członków. Działalność tej sekcji obejmuje szeroki zakres obszarów badawczych, a jej członkowie reprezentują wszystkie gałęzie prawa. Przed ostatnimi wyborami Polskę w tej sekcji reprezentowało tylko 4 prawników, a w całej Akademii było 110 polskich naukowców.

O Akademii Europaea

Academia Europaea powstała w 1988 r. w Londynie z inicjatywy Royal Society. Jest to największe paneuropejskie towarzystwo naukowe skupiające ponad 5 tysięcy wybitnych naukowców z całego świata, którzy reprezentują ponad 40 dyscyplin naukowych. Wśród nich jest ponad 80 laureatów nagród Nobla, Fieldsa i innych prestiżowych wyróżnień naukowych. Misją Akademii jest działaność na rzecz wprowadzania i przestrzegania najwyższych standardów naukowych, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych, w szczególności w zakresie spraw europejskich. Akademia prowadzi działalność opiniodawczą i doradczą, angażuje się w promocję badań naukowych oraz integracji europejskiej; w tym zakresie współpracuje między innymi z Komisją Europejską. Towarzystwo angażuje się również na rzecz ochrony wolności nauki oraz jej niezależności, w tym celu przygotowuje rekomendacje, opinie i raporty. W ramach struktury organizacyjnej Akademii działa ponad 20 sekcji naukowych w czterech różnych klasach przedmiotowych (nauki humanistyczne, nauki społeczne i pokrewne, nauki ścisłe oraz nauki biologiczne).

 

Członkostwo w Akademii

Akademia bardzo starannie wybiera swoich członków. Odbywa się to w sformalizowany sposób w ramach kilkuetapowego postępowania konkursowego. O członkostwo nie można ubiegać się z własnej inicjatywy. Proces rozpoczynają rekomendacje złożone przez co najmniej dwóch członków Akademii. Dodaktowo, co najmniej jeden z nominujących musi mieć miejsce zamieszkania w innym kraju niż rekomendowany przez niego kandydat. Nominacja wraz ze szczegółowym uzsadanieniem zawierającym osiągnięcia i dorobek naukowy kandydata podlega następnie weryfikacji Akademii. Oceny dokonuje się na podstawie ściśle określonych i powszechnie dostępnych kryteriów; stosuje przy tym wspólny dla wszystkich kandydatów system punktacji. W celu zachowania transprentności i najwyższych standardów do ewaluacji kandydatów wykorzystuje ten sam formularz, a ocenę merytoryczną dokonują odpowiednie do profilu naukowego kandydata sekcje Akademii, które wyrażają opinie o tym czy kandydat spełnia wymagania Akademii. Listy rankingowe sekcji są następnie omawiane na posiedzeniu plenarnym w celu uzyskania jednej skonsolidowanej listy kandydatów. Podczas oficjalnych przesłuchań poszczególne listy sekcji są porównywane, omawiane i moderowane. Listy są następnie przekazywane Radzie w celu formalnej kontroli jakości, a członkowie wybierani są następnie przez Radę Powierniczą. Nowo wybrani członkowie otrzymają od prezydenta Akademii oficjalne zaproszenie do przyjęcia członkostwa oraz zaproszenie do udziału w ceremonii wręczenia dyplomów podczas corocznej konferencji Akademii. Członkowie Akademii mają prawo do używania skrótu M.A.E. (Member of the Academia Europaea) po swoim nazwisku.

AW

2