Banner Collegium Polonicum

Turniej językowy "Na miejsca, fertig, go!"

REGULAMIN

IV EDYCJI TURNIEJU JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO 2015

W COLLEGIUM POLONICUM

§1

ORGANIZATOR KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum w Słubicach.

§2

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

2.1 Turniej odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach, w dniu 15 kwietnia 2015r., w godz. 12:00 – 14:00.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

3.1. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny.

3.2 Drużyny biorące udział w Turnieju mogą składać się z uczniów dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej.

3.3 Każda drużyna powinna liczyć 4 osoby.

3.4 Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie nazwisk członków drużyny oraz nazwiska opiekuna w terminie do dnia 03.04.2015r. na adres kapler@europa-uni.de

3.5 W Turnieju nie mogą brać udział osoby, dla których język niemiecki lub angielski jest językiem ojczystym.

3.6 Turniej nie odbędzie się, jeżeli zgłoszą się mniej niż 4 drużyny.

3.7. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.

 

§4

PRZEBIEG TURNIEJU

4.1 Turniej będzie się składał z 3 rund (runda I, półfinał, finał). W rundzie I wezmą udział wszystkie zgłoszone drużyny. Liczba drużyn w półfinale i finale będzie zależeć od ilości wszystkich zgłoszonych drużyn.

 4.2 Drużyny będą odpowiadać na pytania na poziomie A2/B1 formułowane na przemian w języku angielskim i niemieckim dotyczące języka niemieckiego i angielskiego oraz wiedzy o kulturze obu obszarów językowych.

4.3 Za finalistów Turnieju uważa się Drużyny zakwalifikowane do ostatniej rundy (będzie to 3 - 6 drużyn, w zależności od ilości wszystkich zgłoszonych drużyn).

4.4 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn na zakończenie każdej rundy, organizatorzy przewidują dogrywkę w postaci pytań dodatkowych.

4.5 Wyniki końcowe Turnieju zostaną podane po zakończeniu turnieju, w dniu 15 kwietnia 2015r. w Collegium Polonicum w Słubicach o godzinie wskazanej przez Organizatora.

§5

NAGRODY

5.1 Główne nagrody rzeczowe otrzymają 3 drużyny, które uzyskają największą ilość punktów w finale .

5.2 Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu Turnieju w dniu 15 kwietnia 2015r. w Collegium Polonicum w Słubicach o godzinie wskazanej przez Organizatora.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice oraz na stronie internetowej Lektoratu Języków Obcych Collegium Polonicum.

 

6.2 Wszelkie skutki pomyłek popełnione przez Uczestnika podczas Turnieju ponosi Uczestnik.

 

6.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora. Organizator nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

6.4 Wszelkie informacje dotyczące Turnieju dostępne są na stronie internetowej Lektoratu Języków Obcych Collegium Polonicum oraz pod numerem telefonu: (+48) 957592430.

6.6 Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Turnieju, rozstrzygane są przez Organizatora.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.