Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


O kierunku

Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie, prowadzone przez Collegium Polonicum w Słubicach. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi.

Specjalności:

1) rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
2) planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w czasie 7 semestrów, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Program studiów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące planowania i organizacji procesów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich oraz planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej. Obszary tej wiedzy oraz idące za tym kompetencje, mają szczególne znaczenie w regionie przygranicznym, w którym studia będą realizowane. Z tego też względu, w trakcie studiów duży nacisk kładziony będzie na doskonalenie umiejętności językowych, m.in. dzięki kursom oferowanym przez partnerski uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Większość zajęć realizowana jest w trybie stacjonarnym, choć w programie przewidziane zostały także zajęcia w formie zdalnej.

Przykładowe przedmioty:

●     prawo zagospodarowania przestrzeni

●     kartografia społeczno-ekonomiczna i podstawy GIS

●     planowanie infrastruktury technicznej

●     gospodarka nieruchomościami

●     planowanie infrastruktury technicznej

●     programy i fundusze europejskie

●     systemy Informacji geograficznej w transporcie i logistyce

●     projekty rewitalizacyjne na obszarach miejskich

●     rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych

Możliwości pracy

Absolwent specjalności rewitalizacja miast i obszarów wiejskich będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też zajmowania stanowisk pracy w administracji samorządowej, takich jak np. specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji. Zakłada się, że proces dydaktyczny pozwoli na przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez absolwenta na stanowiskach pracy o różnym stopniu zaszeregowania w strukturze firm związanych z planowaniem przestrzennym. Dobre przygotowanie w zakresie umiejętności obsługi programów komputerowych, np. ArcGIS, AutoCad, wizualizacja 3D, trzytygodniowe praktyki zawodowe oraz dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w biurach projektowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Absolwent specjalności planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w administracji publicznej, firmach konsultingowych zajmujących się planowaniem systemów logistycznych i transportowych, czy też będą gotowi do pojęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. Dobra znajomość narzędzi informatycznych (np. SIG) oraz języka angielskiego i niemieckiego umożliwi absolwentom kontynuowanie kariery zawodowej w samorządach i firmach w Polsce oraz w innych państwach UE.