Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce / POLISH STUDIES

I stopnia ©CP

Rekrutacja / BewerbungApplication / Набор на обучениеПрийом на навчанняAdmisión招⽣对象

  • - odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1, należy zarejestrować się na kierunek do 28 września 2021r.  - LINK
  • Kandydat zobowiązany jest do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:
  1. plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej);
  2. skan świadectwa dojrzałości;
  3. skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu;
  4. skan tłumaczenia dokumentu na język polski, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
  5. skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce;
  6. skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców;
  7. skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru. Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV.

Studenci podejmujący studia w Collegium Polonicum są zwolnieni z opłat za studia.