Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca


Opisy przedmiotów

Praktyczna nauka języka polskiego: Intensywny kurs praktycznej nauki języka polskiego trwa sześć semestrów i podzielony jest na etapy rozwijające poszczególne umiejętności językowe. Po każdym roku odbywa się egzamin końcowy sprawdzający w sposób zintegrowany poziom opanowania przez studenta wszystkich umiejętności. Egzamin obejmuje część pisemną i ustną. Celem kursu jest osiągnięcie przez studentów poziomu C1  w zakresie pięciu sprawności językowych: słuchania, rozumienia tekstów pisanych, mówienia, interakcji oraz pisania. Student powinien osiągnąć kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się sytuacjach życia codziennego w mowie i w piśmie oraz odpowiednio do osiągniętego poziomu swobodę w posługiwaniem się danym językiem do celów badawczych (język polski dla celów akademickich).

Lektorat drugiego języka obcego: kurs obejmuje 4 semestry godzin nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Celem kursu jest opanowanie przez studentów struktur gramatycznych oraz słownictwa w zakresie pozwalającym na komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych, doskonalenie poprawności i swobody wypowiedzi oraz wykształcenie sprawności pozwalających na korzystanie z mediów i literatury.

Gramatyka opisowa języka polskiego: Zakres kursu obejmuje poszczególne systemy cząstkowe języka polskiego: system fonetyczno-fonologiczny, system fleksyjny oraz informacje na temat części mowy, system składniowy. Gramatyka języka polskiego przedstawiana jest również w ujęciu kontrastywnym. Celem kursu jest opanowanie przez studentów specjalistycznej wiedzy o systemie językowym współczesnej polszczyzny.

Wprowadzenie do literatury polskiej: kurs obejmuje elementarne wiadomości o epokach i prądach w historii literatury polskiej, wybitnych twórcach i reprezentatywnych dziełach, ukazywanych na tle dziejów literatury i kultury zachodniej.  Celem kursu jest wyrobienie ogólnej orientacji w specyfice literatury i  kultury polskiej oraz wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa (epoka, prąd, rodzaj, gatunek, konwencja literacka itp).

Wstęp do językoznawstwa: przedstawienie roli i przedmiotu badań językoznawstwa, wprowadzenie terminologii specjalistycznej. Celem kursu jest wstępne  przygotowanie studentów do zdobywania wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i nauki o języku polskim.

Leksykologia i leksykografia: kurs prezentujący przedmiot badań i główne pojęcia leksykologii oraz podstawowe typy słowników współczesnej polszczyzny. Celem kursu jest przygotowanie studentów do posługiwania się różnymi rodzajami słowników niezbędnych w nauce języka polskiego i w studiach polonistycznych.

Historia literatury polskiej: kurs obejmuje ćwiczenia i wykłady poświęcone poszczególnym epokom w dziejach literatury polskiej ukazywanym w kontekście kulturowym i na tle paralelnych zjawisk w literaturze i kulturze zachodniej. Omawia się tu główne prądy i zjawiska literackie oraz reprezentatywnych twórców i ich dzieła. Celem kursu jest zapoznanie studentów z literaturą polską w perspektywie diachronicznej, a także wyrobienie umiejętności profesjonalnej lektury tekstu literackiego.

Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego: kurs obejmuje podstawowe zagadnienia gramatyki historycznej  oraz dziejów języka polskiego. Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka polskiego w ujęciu diachronicznym.

Socjolingwistyka: przedmiotem kursu są główne pojęcia i metody socjologii języka oraz społeczne i geograficzne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Celem kursu jest wyrobienie umiejętności rozpoznawania odmian języka polskiego i posługiwania się nimi.

Historia Polski: prezentacja w formie wykładu zarysu historii Polski od czasów najdawniejszych po współczesność w kontekście europejskim i ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury. Celem kursu jest ułatwienie studentom rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych w kontekście historycznym.

Filozofia: prezentacja w formie wykładu głównych kierunków i pojęć filozofii zachodniej. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy ogólnohumanistycznej studentów.

Pisanie po polsku: ćwiczenia praktyczne w redagowaniu różnego rodzaju tekstów.

Podstawy translatoryki: przedmiotem kursu są główne pojęcia i metody teorii przekładu oraz praktyczne ćwiczenia translatorskie (tłumaczenie z języka polskiego i na język polski). Celem kursu jest wyrobienie u studentów podstawowych umiejętności traslatorskich.

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego: przedmiotem kursu są metody nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem zarówno nauczania części systemu języka, jak też nauczania sprawności. Prezentacja podręczników, technik nauczania, różnorodnych typów ćwiczeń językowych. Celem kursu jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Technologie informacyjne: podstawy posługiwania się terminologią, sprzętem, oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnych. TI jako medium w pracy polonisty. Celem kursu jest przygotowanie studentów do wszechstronnego korzystania z technologii informacyjnych w pracy własnej.

Seminarium dyplomowe: tematyka seminarium może ogniskować się wokół zagadnień literaturoznawczych, językoznawczych lub kulturowych. Konkretne zagadnienia ustala tutor w porozumieniu z poszczególnymi studentami. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej i zdania końcowego egzaminu.