Banner Collegium Polonicum

Filologia polska jako obca


Praktyki studenckie

Obieg dokumentów. Akademicki Opiekun praktyk:
1. przekazuje Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyki studenckiej zbiorcze
listy studentów:
A. uczestniczących w obowiązkowych praktykach zawodowych w danym roku
akademickim,
B. oświadczenia o ubezpieczeniu studentów od NNW;
2. zaznajamia studentów z regulaminem praktyk obowiązującym na Wydziale
oraz z programem praktyk zgodnym z kierunkiem studiów i specjalizacji
(harmonogram i zakres obowiązków opisujący zagadnienia, które będą
realizowane w trakcie odbywania praktyk);
3. informuje studentów o obowiązującym obiegu dokumentów;
4. na podstawie analizy dokumentów, oceny i opinii zakładowego opiekuna
praktyk oraz przeprowadzonej rozmowy ze studentem zalicza praktykę/nie
zalicza praktyki; wystawia ocenę końcową i dokonuje wpisu zaliczenia
praktyki (USOS), podpisuje potwierdzenie praktyki (do suplementu).

Student
1. Zanim rozpocznie praktykę pobiera ze strony Wydziału z zakładki
Praktyki 2 egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji studenckich
praktyk zawodowych zawieranego między Uczelnią i organizatorem praktyk. Brak
podpisanego przez zakład pracy porozumienia będzie traktowany jako
rezygnacja z praktyki. Porozumienia nie zawiera się w przypadku jednostek
UAM.

2. Z podpisanym porozumieniem przez Panią Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Joannę Wójcik i pracodawcę oraz z programem praktyk i drukiem
skierowania student zgłasza się do pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (dr
Anita Gis, pok. 7)

3. Od dnia rozpoczęcia praktyki do jej zakończenia student prowadzi
Dziennik praktyk (wzór zamieszczony na stronie wydziałowej; może mieć np.
formę kartek formatu A-4 ‒ student drukuje tyle stron, ile potrzebuje).
Formę zapisu dzienniczka ustalają opiekunowie praktyk, z zastrzeżeniem, że
powinien on zawierać informacje podane we wzorze.

4. Po zakończeniu praktyki w danej Instytucji/Zakładu pracy Zakładowy
Opiekun Praktyki wystawia studentowi zaświadczenie ‒ ocenę i opinię.
Uwaga! Proszę zwrócić uwagę iż, termin odbywania praktyk podany w
zaświadczeniu od pracodawcy musi się pokrywać z terminem ustalonym w
porozumieniu i skierowaniu na praktyki.

5. Wskazane byłoby wypełnienie przez zakładowego opiekuna praktyki
ankiety dla pracodawcy (informacja/opinia dotycząca programu kształcenia).

6. Przebieg praktyk potwierdzony zaliczeniem przez opiekuna kierunkowego
(potwierdzenie praktyki) student składa u Pełnomocnika. Zaakceptowane przez
niego zaświadczenia stanowi jednocześnie potwierdzenie dla dziekanatu i
przechowywane jest w aktach osobowych studenta.

Zasady zwalniania z obowiązku odbycia praktyki zawodowej przez studentów.
Student może ubiegać się o zwolnienie w całości lub części z obowiązku
odbycia praktyki zawodowej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej,
własnej działalności gospodarczej lub udokumentowanej nieodpłatnej formy
zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), pozwalającej osiągnąć zakładane
efekty kształcenia, sprecyzowane w szczegółowym programie praktyki
zawodowej, obowiązującym na danym kierunku/specjalności. Zwolnienie z
obowiązku odbycia praktyki następuje na pisemny wniosek studenta składany u
uczelnianego opiekuna praktyk.
Fakt zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej potwierdzony
jest wpisem do USOS. Student, który został zwolniony z obowiązku odbycia
praktyki zawodowej zachowuje przypisane jej punkty ECTS.

Wykaz dokumentów:

- porozumienie
- skierowanie
- dzienniczek praktyk
- zaświadczenie
- ankieta dla pracodawcy
- potwierdzenie praktyki do suplementu
- oświadczenie o ubezpieczeniu