Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Przedmioty fakulatywne i do wyboru prowadzone przez WPiA UAM

DEKLARACJA (pdf, doc) wyboru prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów „do wyboru” oferowanych alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar)

- termin składania deklaracji - 30 września br., za wyjątkiem wykładów oferowanych w sem. letnim, dla których termin składania deklaracji upływa 30 listopada (z możliwością ich zmiany na przedmiot niemiecki pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku do 31 marca danego roku akademickim); 
- warunkiem uruchomienia wykładu jest uczestnictwo przynajmniej 3-ech studentów UAM.

Przedmioty fakultatywne oferowane przez WPiA UAM oraz przedmioty „do wyboru” oferowane przez WPiA UAM alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar) w roku akad. 2021/2022:

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022:

ROK STUDIÓW II:

1. Moduł Prawo publiczne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (Pu-1): Archeologia i ikonografia prawna - prof. dr hab. Andrzej Gulczyński; 

ROK STUDIÓW III:

1. Moduł Prawo karne -pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 1 (PL): Postępowanie w sprawach o wykroczenia - dr Piotr Karlik 

ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo cywilne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 2 (PL): Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym - dr hab. K. Mularski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-1): Prawny status cudzoziemca w Polsce - dr Marcin Princ;
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-2): Międzynarodowa ochrona praw człowieka - dr Aleksander Gadkowski;

ROK STUDIÓW V:

1. Moduł Prawo publiczne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (Pu-2): Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej w polskim systemie prawnym - dr Jan Olszanowski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Wprowadzenie do prawa porównawczego - prof. dr hab. Wojciech Dajczaka;
3.  Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Archeologia i ikonografia prawna - prof. dr hab. Andrzej Gulczyński; 

SEMESTR LETNI 2022:

ROK STUDIÓW III:

1. Moduł Prawo publiczne -pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 1 (PL): Polskie konstytucje - dr hab. Piotr Pilarczyk - wykład nie będzie prowadzony ze względu na zbyt małą liczbę chętnych;

ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Teoria prawa – prof. dr hab. Marzena Kordela - wykład nie będzie prowadzony ze względu na zbyt małą liczbę chętnych;;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Polskie prawo karne wykonawcze - prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska;  
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3): Prawnokarne granice wolności wypowiedzi – dr Anna Demenko.