Banner Collegium Polonicum

Polsko - Niemieckie Studia Prawnicze


Przedmioty fakulatywne i do wyboru prowadzone przez WPiA UAM

KOMUNIKAT w sprawie wyboru prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów „do wyboru” oferowanych alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar)

DEKLARACJA (pdf, doc) wyboru prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji UAM przedmiotów fakultatywnych oraz przedmiotów „do wyboru” oferowanych alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar)
- termin składania deklaracji - najpóźniej w nastepnym dniu roboczym po pierwszym wykładzie, za wyjątkiem wykładów oferowanych w sem. letnim, dla których termin składania deklaracji upływa 30 listopada (z możliwością ich zmiany na przedmiot niemiecki (patrz KOMUNIKAT);
- warunkiem uruchomienia wykładu jest uczestnictwo przynajmniej 3-ech studentów UAM

Szanowni Studenci!
W roku akad. 2020/2021 powyższe terminy składania deklaracji są nieaktualne ze względu na zajecia prowadzone zdalnie i konieczność uruchomienia grup w MS Teams. Bez wcześniejszego zgłoszenia student nie bedzie miał dostępu do zajęć w MS Teams. Termin skąłdania deklaracji w roku akad. 2020/2021 upływa 9 października (za wyjątkiem wykładów prof. Gulczyńskiego i dra Karlika, gdzie termin składania upływa 30.09.)! 

Przedmioty fakultatywne oferowane przez WPiA UAM oraz przedmioty „do wyboru” oferowane przez WPiA UAM alternatywnie z Seminarium podstawowym (Grundlagenseminar) w roku akad. 2020/2021:

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021:

ROK STUDIÓW II:

1. Moduł Prawo publiczne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (Pu-1): Archeologia i ikonografia prawna - prof. dr hab. Andrzej Gulczyński - UWAGA! konieczność zgłoszenia wyboru do końca września!!! (tylko w przypadku zgłoszenia minimalnej liczny studentów zajęcia zostaną uruchomione); - wykład nie zostaje uruchomiony ze względu na zgłoszenie mniejszej liczby osób niż wymagana do uruchomienia!

ROK STUDIÓW III:

1. Moduł Prawo karne -pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 1 (PL): Postępowanie w sprawach o wykroczenia - dr Piotr Karlik - UWAGA! konieczność zgłoszenia wyboru do końca września!!! (tylko w przypadku zgłoszenia minimalnej liczny studentów zajęcia zostaną uruchomione); 

ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo cywilne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 2 (PL): Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym - dr hab. K. Mularski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-1): Prawny status cudzoziemca w Polsce - dr Marcin Princ;
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-2): Międzynarodowa ochrona praw człowieka - dr Agata Hauser;


ROK STUDIÓW V:

1. Moduł Prawo publiczne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (Pu-2): Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej w polskim systemie prawnym - dr Jan Olszanowski;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Wprowadzenie do prawa porównawczego - prof. dr hab. Wojciech Dajczaka;
3.  Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-4): Archeologia i ikonografia prawna - prof. dr hab. Andrzej Gulczyński - UWAGA! konieczność zgłoszenia wyboru do końca września!!! (tylko w  przypadku zgłoszenia minimalnej liczny studentów zajęcia zostaną uruchomione); - wykład nie zostaje uruchomiony ze względu na zgłoszenie mniejszej liczby osób niż wymagana do uruchomienia!

SEMESTR LETNI 2021:

ROK STUDIÓW III:

1. Moduł Prawo publiczne -pogłębienie umiejętności: Przedmiot do wyboru 1 (PL): Polskie konstytucje - dr Piotr Pilarczyk;


ROK STUDIÓW IV:

1. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Teoria prawa – prof. dr hab. Marzena Kordela;
2. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot wyboru 3 (PL): Polskie prawo karne wykonawcze - prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska;  
3. Moduł Prawo karne - pogłębienie umiejętności: Przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3): Prawnokarne granice wolności wypowiedzi – dr Anna Demenko.