Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce

Ubezpieczenie

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Kontakt

Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Działu Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pokój nr 24,parter.

Dział Nauczania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Osobą prowadzącą sprawy związane z  ubezpieczeniem zdrowotnym jest Pani Joanna Burzyńska, tel. +48 61 829 4376, e-mail: joannab@amu.edu.pl

Uwaga
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy drukować dwustronnie.