Banner Collegium Polonicum

Organizacja roku akad. 2021/2022

ORYGINAŁ ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 76/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 24 marca 2021r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 dla studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mckiewicza w Poznaniu zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2021/2022:

21 października 2021r.  Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
18 października 2021r. - 13 lutego 2022r.  okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021r. - 2 stycznia 2022r.  wakacje zimowe
14 lutego - 13 kwietnia 2022r.  zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
19 kwietnia - 31 lipca 2022r.  okres zajęć dydaktycznych
14 - 18 kwietnia 2022r.  wakacje wiosenne
1 sierpnia - 30 października 2022r. l letnia sesja egzaminacyjna
1 sierpnia - 30 września 2022r. l letnia sesja egzaminacyjna dla ostatniego roku studiów
1 sierpnia - 16 października 2022r.  wakacje letnie

§ 2

W roku akademickiem 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21 października 2021r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021r., 11 maja 2022r. (Dzień Sportu), 26 maja 2022r., 6 czerwca 2022r. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska