Banner Collegium Polonicum

Organizacja roku akad. 2022/2023

ORYGINAŁ ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 184/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 8 marca 2022r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 dla studiów prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mckiewicza w Poznaniu zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2022/2023:

21 października 2022r.  Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
17 października 2022r. - 12 lutego 2023r.  okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2022r. - 2 stycznia 2023r.  wakacje zimowe
13 lutego - 5 kwietnia 2023r.  zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
12 kwietnia - 30 lipca 2023r.  okres zajęć dydaktycznych
6 - 11 kwietnia 2023r.  wakacje wiosenne
1 sierpnia - 30 października 2023r. l letnia sesja egzaminacyjna
1 sierpnia - 30 września 2023r. l letnia sesja egzaminacyjna dla ostatniego roku studiów
1 sierpnia - 16 października 2023r.  wakacje letnie

§ 2

W roku akademickiem 2022/2023 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21 października 2022r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2022r., 10 maja 2023r. (Dzień Sportu), 18 maja 2023r., 29 maja 2023r. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska