Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce

Польські студіїИзучение ПольшиPolenstudienPolish Studies

Plan studiów

PDF DOC
Efekty kształcenia

PDF DOC

 

REKRUTACJA:

Rektutacja odbywa się na podstawie złożenia dokumentów, Należy zarejestrować się na kierunek do 08 27.10.2020r.  - LINK
UWAGA- poniżej ważne informacje dotyczące dokumentów rekrutacyjnych!

Studia o Polsce przeznaczone są dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie,
lecz zamieszkujących stale poza Polską, którzy nie znają j. polskiego lub znają go na poziomie podstawowym. Rekrutacja na I rok odbywa się na podstawie złożenia wymaganych w UAM dokumentów do wypełniania limitu miejsc.

Rekrutacja trwa do 8.10.2020 (https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/studia-o-polsce-slubice,471).

Kandydat zobowiązany jest do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:
·         plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej);
·         skan świadectwa dojrzałości;
·         skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu;
·         skan tłumaczenia dokumentu na język polski, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
·         skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce;
·         skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców;
·         skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru. Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV.

 Uwaga! W roku akademickim 2020/2021 w przypadku problemów z uzyskaniem wizy przez kandydatów na studia o Polsce, pierwszy semestr może zostać przeprowadzony w trybie zdalnym.