Banner Collegium Polonicum

Aktualności


STAŁA TURA WNIOSKOWANIA

Dnia 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) nastąpiło uruchomienie na stałe drugiej, ciągłej tury generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W jej trakcie można dokończyć generowanie, poprawianie i składanie wcześniej rozpoczętych formularzy oraz rozpocząć tworzenie nowych formularzy Oświadczenia o dochodach oraz poszczególnych Wniosków, również gdy w wyniku zmiany sytuacji materialnej i socjalnej zajdzie  potrzeba wystąpienia o świadczenia pomocy materialnej. W takich przypadkach, gdy zachodzi podstawa do ponownego ustalenia uprawnienia do stypendium socjalnego (lub do ustalenia nowej jego wysokości), należy zwrócić się do Biura Obsługi Studentów właściwego dla kierunku studiów, o cofnięcie do poprawy Oświadczenia o dochodach.

Tura będzie otwarta do dnia 30 czerwca 2021 roku, tj. do końca okresu zajęć dydaktycznych i letniej sesji egzaminacyjnej wyznaczonych organizacją roku akademickiego oraz możliwym 9-miesięcznym (liczonym od października 2020 roku), regulaminowym okresem, na który mogą zostać przyznane stałe formy pomocy materialnej.


Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.


Niniejszym zawiadamiamy, że zostało podpisane Zarządzenie nr 488/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w  roku akademickim 2020/2021.


Zgodnie z Harmonogramem postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia, obowiązują następujące terminy:

24.09.2020 r. - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 12:00)
15.10.2020 r. - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb (godz. 23:59)
do 06.11.2020 r. - poprawianie wniosków przez studentów, których wnioski zostały cofnięte do poprawy
do 06.11.2020 r. - weryfikacja i akceptacja wniosków
do 17.11.2020 r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego
do 25.11.2020 r. - zlecenie przelewów za październik i listopad
do 15. dnia miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach (grudzień-czerwiec)


Jak składać wnioski o przyznanie świadczeń?
Wszystkie Wnioski i Oświadczenie o dochodach, o których mowa poniżej, składane są z załącznikami (pliki PDF) wyłącznie w formie elektronicznej. Uczelnia nie przyjmuje formularzy w innej formie, w szczególności w postaci wydrukowanej.

Sposób wypełniania, a następnie składania i autoryzacji formularzy elektronicznych oraz przedstawiania załączników do nich został omówiony w przygotowanych Instrukcjach.

Każdemu formularzowi elektronicznemu Wniosków i Oświadczenia o dochodach poświęcona jest odrębna Instrukcja, udostępniona w USOSweb, w module "Wnioski". Po zalogowaniu się do USOSweb należy wybrać "DLA WSZYSTKICH", a następnie na pierwszej stronie modułu - plik właściwej Instrukcji.