Banner Collegium Polonicum

Aktualności


Termin składania wniosków na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawych  i zapomogi można generować do 09 października i drukować do dnia 12 października,do godz. 23:59. Wydrukowane dokumenty wraz z załącznikami można składać w Dziekanatach do 12 października włącznie.

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy generować i drukować do 16 października, do godz. 23.59.


Stypendium im. Jana Kulczyka dla studentów UAM - obywateli Ukrainy w roku akad. 2016/2017

Termin składania wniosków w dziekanatach upływa 03 listopada br. Składając wniosek należy korzystać
z druku, którego wzór znajduje się po adresem http://www.amu.edu.pl/~dn/ukraina/wniosek.pdf .

W przypadku studentów I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich kryterium przyznania świadczenia będzie sytuacja wyrażona dochodem/osobę w rodzinie wnioskodawcy. Przyznanie stypendium studentom starszych lat następować będzie na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen ustaloną na zasadach obowiązujących w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz sytuacja materialna. Warunkami przyznania stypendium studentom lat wyższych od I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich będzie uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym Regulaminem studiów (do 30 września) oraz uzyskanie średniej nie niższej niż 4,00, przy czym możliwość przyznania świadczenia wynikać będzie z wielkości przeznaczonej na ten cel dotacji oraz pozycja studenta
w rankingu.
Podczas procedury składania wniosków obowiązują następujące zasady:
1) składając wniosek student, który ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na I semestr roku
akad. 2016/2017 powołuje się na dane dotyczące sytuacji materialnej w wyżej wymienionym wniosku,
2) student składa dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącach od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, dokumentując dochody na zasadach obowiązujących w przypadku wniosków  o przyznanie stypendium socjalnego,
3) z uwagi na krótki termin składania wniosków, zwalnia się wnioskodawców z obowiązku dostarczenia zaświadczeń organów podatkowych kraju pochodzenia,
4) obowiązkowym załącznikiem do wniosku, składanego przez studentów lat wyższych (powyżej I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich) jest informacja o średniej ocen uzyskanej
w poprzedzającym roku akademickim.