Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce

Studia o Polsce / Polish Studies to studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i adresowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. Studia o Polsce są kierunkiem wspólnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.  Przyjęcia na studia dokonuje się w pierwszej kolejności na UAM, gdzie studenci studiują od pierwszego semestru. Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV https://www.europa-uni.de/de/studium/informieren-orientieren/bewerbung-einschreibung/ba-polenstudien/index.html, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru. Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV. Zajęcia przewidziane programem studiów prowadzone są przez profesjonalną i doświadczoną kadrę naukową i dydaktyczną z dwóch uniwersytetów (UAM i UEV). Bogate zasoby Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach oraz Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapewniają pełen dostęp do literatury niezbędnej do osiągnięcia efektów uczenia się na studiach o Polsce.

Program studiów zakłada stopniowe zdobywanie kompetencji językowych. Pierwsze dwa semestry uczenia się wypełnione są przede wszystkim intensywną nauką języka polskiego. W kolejnych semestrach studenci doskonalą znajomość języka polskiego oraz pogłębiają wiedzę dotyczącą między innymi literatury polskiej, historii Polski, zagadnień związanych z przekładem różnego rodzaju tekstów. Studenci kierunku mogą wybierać spośród wielu ciekawych zajęć fakultatywnych oraz pogłębiać swoją znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na lektoratach prowadzonych w Collegium Polonicum UAM, dodatkowych przedmiotach związanych z nauką języka oraz lektoratach języka niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Przykładowe przedmioty obowiązkowe: Przykładowe przedmioty do wyboru:
 • Praktyczna nauka języka polskiego
 • Literatura polska
 • Historia Polski z elementami historii sztuki
 • Media o Polsce
 • Język obcy w naukach humanistycznych
 • Lektorat języka niemieckiego lub angielskiego (od poziomu A2)
 • Przekład: teoria i praktyka
 • „Kultowe” teksty w kulturze polskiej po 1945 roku. Literatura, film, muzyka, multimedia
 • Poezja na głos
 • Świątynie sztuki. Najważniejsze muzea Polski i ich zbiory
 • Miasta Polski i ich historie
 • Polsko-niemieckie relacje kulturowe
 • Warsztat tłumacza
 • Krajobraz społeczno-polityczny współczesnej Polski
 • Współczesne życie literackie

Nasze dodatkowe atuty:

 • studia w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum (bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe, możliwość pracy w kabinach do tłumaczenia symultanicznego, wi-fi i klimatyzacja);
 • możliwość zakwaterowania w domach studenckich w Słubicach (każdy student otrzyma miejsce); www.dsslubice.amu.edu.pl
 • studia na pograniczu polsko-niemieckim, jednocześnie blisko do Berlina i do Poznania;
 • studenci otrzymają – jeszcze przed rozpoczęciem studiów – zdigitalizowane materiały do samodzielnej nauki języka polskiego (A1), a także będą mogli uczestniczyć w krótkim kursie zdalnym języka polskiego.

Dalsza kariera:

Studia pierwszego stopnia na kierunku studia o Polsce mają przygotować studentów do wejścia na rynek pracy z praktycznym zasobem wiedzy i umiejętności oraz kompetencjami społecznymi. Ze względu na kompetencje językowe i kulturowe absolwenci studiów o Polsce mogą starać się o pracę w firmach związanych z rynkiem wydawniczym, tłumaczeniowym, w organizacjach pozarządowych i firmach zajmujących się współpracą międzynarodową. Posiadając umiejętności językowe, tłumaczeniowe i badawcze w zakresie nauk humanistycznych, absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki na różnego typu studiach humanistycznych.

Język studiów: j. polski.