Banner Collegium Polonicum

Ambasador Collegium Polonicum

Zostań Ambasadorem Collegium Polonicum!

Zadaniem Ambasadora Collegium Polonicum jest:

 • informowanie przyszłych studentów o możliwościach studiów w Collegium Polonicum;
 • reprezentowanie Collegium Polonicum w szkołach średnich wśród uczniów;
 • reprezentowanie Collegium Polonicum podczas targów edukacyjnych oraz prowadzenie wycieczek przyszłych studentów po uczelni przez cały rok;
 • budowanie pozytywnego wizerunku Collegium Polonicum oraz promowanie uczelni;
 • bieżąca współpraca z działem Public Relations w zakresie komunikowania, planowanych i podejmowanych w szkołach działań
 • pośrednictwo w kontaktach pomiędzy Collegium Polonicum a nauczycielami i uczniami;
 • aktywne uczestnictwo w organizowaniu wykładów, warsztatów, prezentacji i innych wydarzeń organizowanych przez Collegium Polonicum w szkołach.

Korzyści wynikające z bycia Ambasadorem Collegium Polonicum :

 • zdobycie interesujących doświadczeń zawodowych,
 • uzyskanie certyfikatu AMBASADORA COLGIUM POLONICUM,
 • uzyskanie zaświadczenia o współpracy,
 • zwrot kosztów dojazdu na prezentację, targi,
 • statuetka Ambasadora Collegium Polonicum.

Zasady współpracy

Ambasador powoływany jest na min. 1 rok akademicki i jest studentem UAM, Collegium Polonicum w Słubicach.

Mentor – pracownik Collegium Polonicum jest w bieżącym kontakcie z Ambasadorem mając na celu dwustronną wymianę informacji na temat planowanych, realizowanych wydarzeń oraz możliwości zwiększenia zakresu współpracy. Jest również źródłem informacji na temat roli i zakresu odpowiedzialności Ambasadora w poszczególnych punktach współpracy. Mentor lub osoba wskazana przez niego monitoruje działania Ambasadora oraz sugeruje działania korygujące w sytuacji konieczności. Mentor ma prawo odwołać Ambasadora ze swojej funkcji w sytuacji niedopełnienia lub zaniedbania realizacji powierzonych obowiązków. Kadencja Ambasadora może być przedłużona na kolejny rok akademicki.

W wypadku kolizji obowiązków Ambasadora z obowiązkami studenta kierownictwo Collegium Polonicum wystosuje odpowiednie pismo do wykładowcy celem usprawiedliwienia nieobecności Ambasadora na zajęciach.

Zgłoś swoją kandydaturę wysyłając CV oraz podając dane osoby, która może udzielić rekomendacji lub potwierdzenie uzyskania rekomendacji od Rady Samorządu na adres: press.cp@cp.edu.pl