Banner Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna


O kierunku

cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie o charakterze interdyscyplinarnym. W prowadzeniu kierunku Collegium Polonicum wspiera Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. W trakcie studiów studenci zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach będą odbywać się prezencyjnie (na uczelni - 50%) oraz online (50%). Dzięki temu studenci będą mogli uczestniczyć online w części zajęć prowadzonych przez wykładowców UAM w Poznaniu.

Specjalności:

  • specjalność rewitalizacja miast i obszarów wiejskich przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy też pracy w administracji samorządowej, np. jako specjalista w zakresie planowania przestrzennego, w tym również tworzenia programów rewitalizacji.

  • specjalność planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie przekazuje wiedzę i umiejętności z wybranych zagadnień z zakresu planowania przestrzennej organizacji działalności logistycznej i transportowej, w tym z zakresu przestrzennej organizacji procesów logistycznych i transportowych oraz planowania infrastruktury logistycznej i transportowej.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

  • prawo zagospodarowania przestrzeni
  • kartografia społeczno-ekonomiczna i podstawy GIS
  • planowanie infrastruktury technicznej
  • gospodarka nieruchomościami
  • programy i fundusze europejskie
  • systemy Informacji geograficznej w transporcie i logistyce
  • projekty rewitalizacyjne na obszarach miejskich
  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych

cr_studenci_zajęcia ©Collegium Polonicum