Banner Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna


Studenci, absolwenci

cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

Kompetencje absolwenta

 • wiedza i umiejętności praktyczne oraz kompetencje z zakresu nauk społecznych, a także nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk inżynieryjno-technicznych.
 • przygotowanie do studiów II stopnia (np. na kierunkach gospodarka przestrzenna, geografia społeczno-ekonomiczna) lub studiów podyplomowych.
 • umiejętności w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, uwzględniania procesów logistycznych w gospodarce przestrzennej, kreowania polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, czy zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • umiejętność prowadzenia własnej firmy w kraju i za granicą, pracy w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego, rewitalizacji, przygotowywania opracowań planistycznych na potrzeby logistyki oraz udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
 • umiejętność uwzględniania w działalności zawodowej wyzwań związanych z rewitalizacją miast i obszarów wiejskich oraz organizacją procesów logistycznych w obszarach transgranicznych.

 Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów mogą:

 • założyć własna działalność gospodarcza w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego

 lub pracować:

 • w biurach projektowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej:
 • urzędach gmin,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • innych urzędach administracji publicznej,
 • w firmach świadczących usługi w zakresie przygotowania opracowań planistycznych np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gminny program rewitalizacji, plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego,
 • w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu logistyki i transportu

cr_grupowe_dziedziniec ©Collegium Polonicum