Banner Collegium Polonicum

Rekrutacja

  • odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1, należy zarejestrować się na kierunek w terminie (zostanie podany później)  - LINK
  • Kandydat zobowiązany jest do załączenia w Systemie Internetowej Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:

1. plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej);
2. skan świadectwa dojrzałości;
3. skan zagranicznego dokumentu zalegalizowanego albo opatrzonego apostille uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania dokumentu;
4. skan tłumaczenia dokumentu na język polski, wykonanego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument;
5. skan zaświadczenia o uznaniu zagranicznego świadectwa za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wydane przez właściwego Kuratora Oświaty – w przypadku, gdy zagraniczne świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Polsce;
6. skan dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców;
7. skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

Studenci przyjęci na studia o Polsce w UAM mogą również zostać immatrykulowani na UEV po spełnieniu wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego i innych obowiązków wynikających z przepisów UEV, ale najpóźniej przed rozpoczęciem piątego semestru. Podwójnie immatrykulowani absolwenci po spełnieniu obowiązków wynikających z programu studiów otrzymają dwa dyplomy – UAM i UEV.

CP Panorama z FFO — 600 ©CP