Banner Collegium Polonicum

Regulamin Lektoratu Języków Obcych

Zasady Lektoratu Języków Obcych w Collegium Polonicum

Zasady uzyskiwania zaliczenia z języków obcych w Collegium Polonicum

 1. Każdy Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, testach cząstkowych i innych formach sprawdzania wiedzy.
 2. Zajęcia językowe są obowiązkowe, co oznacza, że każdy Studiujący może opuścić bez usprawiedliwienia 1 spotkanie z około 13 odbywających się  w każdym semestrze. Ogólna liczba opuszczonych spotkań nie może przekraczać 30% wszystkich zajęć. Osoby, które przekroczą ustalony limit nieobecności, nie mogą przystąpić do zaliczenia przedmiotu.
 3. Zaliczenie z poziomów A1 – B2 odbywa się pod koniec semestru i ma formę testu pisemnego. Forma zaliczenia na innych zajęciach (umownie nazwanych „fakultetami”) ustalana jest przez Lektora prowadzącego dany kurs.
 4. Ocena zaliczeniowa z języka obcego jest wystawiana na podstawie średniej obliczonej z procentowej sumy z punktów uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć oraz procentowej sumy punktów uzyskanej z testu semestralnego, przy czym student zobowiązany jest uzyskać z zajęć wynik min. 60 %.
 5. Student, który nie uzyska z zajęć min. 60% punktów automatycznie nie otrzymuje zaliczenia z przedmiotu.
 6. Każdy prowadzący indywidualnie ustala sposób oceniania zajęć. Jeżeli student nie uzyskał w pierwszym terminie min 60% (średnia z zajęć i testu), na zaliczeniu poprawkowym do oceny nie wlicza się procentowej sumy punktów uzyskanych podczas zajęć.
 7. Lektorat stosuje następującą skalę ocen:
  60%-69% - dostateczny
  70%-74% - dostateczny plus
  75%-83% - dobry
  84%-87% - dobry plus
  88%-100%- bardzo dobry
  Osoby, które uzyskają mniej niż 60% mają możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, w ciągu najpóźniej 2 tygodni  od momentu ogłoszenia wyników.
 8. Każdy Student zobowiązany jest do złożenia egzaminu końcowego na poziomie B2 wybranego języka obcego, po wcześniejszym zaliczeniu 4 semestrów z danego języka.
 9. Zakres materiału obowiązujący na danym kursie zostanie omówiony przez Lektora prowadzącego grupę.
 10. Każdy Student I roku ma prawo do zmiany poziomu kursu, po uprzednim ustaleniu tego faktu z Lektorem prowadzącym kurs, w ciągu DWÓCH pierwszych tygodni trwania zajęć, czyli najpóźniej na trzecich zajęciach w semestrze.

Wykaz zewnętrznych certyfikatów znajomości języka zwalniających z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego na poziomie B2