Governance of Organizations

O kierunku

 • Język wykładowy: angielski
 • Rekrutacja: wyłącznie od semestru zimowego
 • Poziom studiów: licencjackie (I stopień)
 • Tytuł zawodowy: licencjat (Bachelor of Arts, B.A.)
 • Czas trwania studiów: 6 semestrów

Governance of Organizations (GOO) to innowacyjny i interdyscyplinarny kierunek dla zainteresowanych zdobyciem unikatowej wiedzy oraz umiejętności w obszarze kierowania i zarządzania organizacjami każdego typu. Działające globalnie i cyfrowo organizacje szukają pracowników o interdyscyplinarnych umiejętnościach i wyposażonych w zestaw kompetencji miękkich. Program studiów licencjackich GOO przygotowuje do podjęcia pracy w szerokim spektrum organizacji (zarówno publicznych, jak i prywatnych) albo kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Kierunek GOO pozwala także na zdobycie dodatkowej orientacji dla absolwentów szkół średnich

potrzebujących dalszego rozeznania odnośnie przyszłej ścieżki kariery. Łączenie różnych dyscyplin naukowych i poznanie ich specyficznych metodyk daje możliwość podjęcia świadomego wyboru drogi zawodowej. 

Interdyscyplinarny program studiów dzieli się na trzy grupy przedmiotów w obszarach:

 • nauk o polityce i administracji
 • nauk prawnych
 • nauk o komunikowaniu społecznym i mediach. 

Dodatkowo oferowane są zajęcia kształtujące tzw. umiejętności miękkie, czyli soft skills, takie jak prace projektowe, zarządzanie konfliktami, umiejętności retoryczne, wystąpienia publiczne, wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) i inne. 

Językiem wykładowym jest język angielski, ponadto program studiów przewiduje intensywny kurs języka obcego (preferowany język niemiecki) prowadzący do uzyskania poziomu B2.

Treści i przebieg studiów

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do pracy w różnego rodzaju organizacjach. Jak to osiągnąć? Koncepcja kierunku opiera się na trzech filarach, które stanowią pochodną specyfiki organizacji, dzięki czemu tak dobrane narzędzia, wiedza i umiejętności w możliwie idealnym zakresie przygotowują absolwentów do przyszłej pracy. Zgodnie z tą koncepcją każda organizacja… 

 • …jest grupą społeczną, która dąży do realizacji określonego celu, działa na różnych płaszczyznach (lokalnie, krajowo, międzynarodowo, globalnie), może mieć różne formy (przykładowo: spółka, organizacja międzynarodowa, stowarzyszenie, fundacja) i wywiera wpływ na społeczeństwo i środowisko. Stąd pierwszy filar studiów to nauki o polityce i administracji, które pozwolą Ci zrozumieć ogólne zagadnienia dotyczące organizacji: ich rodzajów, powoływania i funkcjonowania.
 • … działa w oparciu o określone reguły, w tym przepisy prawa, uchwalane na poziomie krajowym, międzynarodowym oraz w ramach Unii Europejskiej. Stąd drugi filar studiów to nauki prawne, w ramach których poznasz podstawy prawa publicznego, cywilnego i karnego w odniesieniu do funkcjonowania organizacji i jej członków.
 • …powinna realizować swoje cele w zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska i jednostek, a także w sposób innowacyjny i uwzględniający rozwój nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. Stąd trzeci filar studiów to nauki o komunikacji społecznej, a także trening kompetencji miękkich oraz intensywny kurs języka obcego.

Nauka odbywa się w ramach trzyletnich studiów licencjackich, które dzielą się na sześć semestrów:

 • Pierwszy rok studiów ma charakter wprowadzający, jego celem jest zapoznanie z fachową terminologią z trzech dyscyplin naukowych i wdrożenie do nauki w systemie studiów wyższych. Obok zajęć merytorycznych zaoferujemy Ci spotkania, które wyjaśnią Ci, na czym polega studiowanie, jak wyglądają zajęcia i ich zaliczanie.
 • Drugi rok studiów to czas, w którym masz już podstawy wiedzy i umiejętności z trzech dyscyplin naukowych i możesz zacząć kształtować swoje preferencje odnośnie interesujących Cię szczególnie tematów poprzez wybór części przedmiotów.
 • Trzeci rok studiów to z jednej strony zakończenie cyklu ogólnych zajęć kursowych i dalsza możliwość wyboru przedmiotów. Z drugiej strony to czas obligatoryjnej praktyki oraz przygotowywania i obrony pracy licencjackiej.

Umiędzynarodowienie

Kierunek GOO prowadzony jest w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Docelowo ma on być prowadzony jako kierunek wspólny obydwu uczelni z uzyskaniem podwójnego dyplomu. Do tego momentu umiędzynarodowienie kierunku wzmacniane jest dla chętnych osób poprzez możliwość odbycia części studiów w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu stypendialnego Erasmus+.

Kompetencje i perspektywy zawodowe

Jako absolwent czy absolwentka kierunku GOO jesteście przygotowani do podjęcia pracy w szerokim spektrum organizacji. W sektorze publicznym możesz pracować w różnego rodzaju urzędach, agencjach i innych jednostkach administracyjnych o krajowym i międzynarodowym zasięgu, jak również w strukturach Unii Europejskiej. Sektor prywatny obejmuje z kolei zatrudnienie w różnych działach przedsiębiorstw, kariera możliwa jest ponadto w podmiotach takich jak fundacje, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. Orientację na rynku pracy umożliwią Ci obligatoryjne praktyki studenckie, a program studiów skonstruowany jest w taki sposób, aby kłaść nacisk na przekazywanie wiedzy i umiejętności w szczególności w ramach dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych obszarów, jak ESG (environment, social, governance), zarządzanie zgodnością (compliance) czy komunikacja (w tym polityczna i biznesowa).

Twój profil absolwenta czy absolwentki daje ponadto silne podstawy do dalszego kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia. Masz możliwość wyboru spośród licznych programów studiów magisterskich prowadzonych w różnych krajach, uczelniach i językach. Kontynuacja kształcenia możliwa jest w języku angielskim, jak i w innym języku obcym, który nauczany jest w trakcie studiów. Możesz kontynuować naukę w Collegium Polonicum i w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, decydując się na jeden z licznych programów masterskich.

FAQ

Zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach, na polsko-niemieckiej granicy. Studenci mogą korzystać nie tylko z oferty zajęć Collegium Polonicum, ale dodatkowo także z oferty Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przykładowo dalsze kursy językowe i in.). Na miejscu dostępne są domy studenckie.

Zajęcia odbywają się w całości w języku angielskim.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2, która udokumentowana może być poprzez:

 • dyplom IB,
 • dyplom EB,
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, z wykładowym językiem angielskim,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów, z wykładowym językiem angielskim.

W przypadku braku jednego z wymienionych powyżej dokumentów, możesz przystąpić do sprawdzianu znajomości języka angielskiego organizowanego przez Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości.

Nie musisz szukać podobnego kierunku – znajdziesz go tylko u nas! Kierunek GOO to unikatowe połączenie wiedzy i umiejętności z trzech obszarów: politologii, prawa i komunikacji, do tego kształcenie umiejętności miękkich i intensywne zajęcia językowe. To wszystko świetnie przygotuje Cię do pracy zawodowej albo dalszych studiów.

W przypadku studiów w języku angielskim opłata wynosi 1000 zł za semestr. UWAGA! Osoby studiujące w Collegium Polonicum podlegają na wniosek zwolnieniu z opłaty przez Panią Rektor. Oznacza to, że nie będziesz ponosić opłat za studia.

Tak! Oprócz języka angielskiego, w którym prowadzone są zajęcia, będziesz mieć intensywny kurs języka obcego (preferowany język niemiecki). Celem jest uzyskanie pod koniec studiów poziomu B2 znajomości języka obcego.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę zawodową w szeregu organizacji prywatnych lub publicznych. Możesz także kształcić się dalej na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Rekrutacja

Rekrutacja na studia obywa się za pośrednictwem portalu UAM:
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/governance-of-organizations-slubice,594

Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości. 

Postępowaniem kwalifikacyjnym jest konkurs świadectw dojrzałości lub dokumentów równoważnych polskiemu świadectwu dojrzałości, lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie wyników ocen z języka obcego nowożytnego (język angielski lub każdy inny) oraz z historii lub wiedzy o społeczeństwie. 

Jeżeli zdawałeś na maturze inne przedmioty, nadal możesz rekrutować się na studia! Po prostu Twoje punkty w postępowaniu rekrutacyjnym będą inaczej przeliczone.

Dalsze informacje i kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o studiach na kierunku GOO? Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne online – szczegóły już wkrótce! W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o maila na adres goo@europa-uni.de

Na Twoje pytania chętnie odpowiemy także mailowo – czekamy na wiadomość od Ciebie na adres goo@europa-uni.de 

Za opiekę nad kierunkiem odpowiada Prof. Dr. Bartosz Makowicz.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz