Studia o Niemczech (German Studies)

O kierunku

 • Język wykładowy: niemiecki (od poziomu A2)
 • Rekrutacja: wyłącznie od semestru zimowego
 • Poziom studiów: licencjackie (I stopień)
 • Tytuł zawodowy: licencjat (Bachelor of Arts, B.A.)
 • Czas trwania studiów: 6 semestrów

Studia o Niemczech (German Studies) to interdyscyplinarny kierunek studiów dla zainteresowanych zdobyciem szerokiej wiedzy na temat historii i teraźniejszości, a także kultury społecznej i politycznej Niemiec oraz umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim, tłumaczenia i interpretowania tekstów w języku niemieckim i komunikacji międzykulturowej.

Działające lokalnie, transgranicznie i globalnie instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa poszukują pracowników o interdyscyplinarnych umiejętnościach, z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego oraz kompetencjami międzykulturowymi. Program studiów o Niemczech pozwala na dogłębne i wszechstronne przygotowanie do samodzielnej pracy zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, niemieckojęzycznej kultury i niemieckiej przestrzeni publicznej, a więc: w instytucjach kultury, w dziennikarstwie, polityce, instytucjach EU, w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Studia o Niemczech przygotowują także do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Interdyscyplinarny program studiów dzieli się na cztery grupy przedmiotów w obszarach:

 • wiedza o języku i język niemiecki w komunikacji globalnej
 • wiedza o kulturze i literaturze
 • wiedza o historii i społeczeństwie
 • komunikacja międzykulturowa

Oferowane są także zajęcia kształtujące indywidualne umiejętności komunikacyjne, potrzebne do efektywnego, możliwie bezkonfliktowego współdziałania w międzynarodowych zespołach, umiejętności redagowania i tłumaczenia tekstów, przygotowania projektów, a także zajęcia z zakresu technologii informacyjnych i inne.

Językiem wykładowym jest język niemiecki, ponadto program studiów przewiduje intensywny kurs języka angielskiego prowadzący do uzyskania poziomu B2.

Treści i przebieg studiów

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury i przedsiębiorstwach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz niemieckiej kultury i niemieckiej przestrzeni publicznej. Jak to osiągnąć?

 • blok zajęć z języka niemieckiego pomoże Ci osiągnąć bardzo dobre umiejętności językowe w komunikacji globalnej, tutaj nauczysz się swobodnie posługiwać się słownictwem specjalistycznym oraz rozmawiać na globalne tematy, takie jak miłość, społeczeństwo, aktualna sytuacja polityczna, uchodźcy, pokolenia i inne. Nauczysz się ponadto samodzielnie redagować teksty w języku niemieckim oraz tłumaczyć.

 • Na naszym kierunku zdobędziesz także wiedzę o szeroko pojętej kulturze Niemiec: nauczysz się interpretować wybrane teksty współczesnej literatury niemieckiej, poznasz świat mediów w Niemczech oraz najważniejsze wydarzenia z zakresu historii Niemiec, jak i produkty kultury niemieckiej, uczestnicząc m.in. w zajęciach muzealnych.

 • Pomożemy Ci także odnaleźć się w niemieckiej przestrzeni publicznej, wyposażając Cię w wiedzę o państwie niemieckim, jego systemie politycznym, multikulturowym społeczeństwie oraz w kompetencje międzykulturowe ułatwiające pracę w międzynarodowym i wielojęzycznym zespole.

 • Studiując na kierunku studia o Niemczech doświadczysz kształcenia w duchu tolerancji i różnorodności kultur i języków, szacunku wobec wielości poglądów i postaw, otwartości i umiejętności krytycznego i twórczego myślenia.

Nauka odbywa się w ramach trzyletnich studiów licencjackich, które dzielą się na sześć semestrów:

 • Pierwszy rok studiów ma charakter wprowadzający, jego celem jest zapoznanie z fachową terminologią z obszarów ujętych w programie studiów i wdrożenie do nauki w systemie studiów wyższych. Obok zajęć merytorycznych zaoferujemy Ci spotkania, które wyjaśnią Ci, na czym polega studiowanie, jak wyglądają zajęcia i ich zaliczanie.

 • Drugi rok studiów to czas, w którym masz już podstawy wiedzy i umiejętności z dyscyplin naukowych, do których przypisany jest kierunek studiów i możesz zacząć kształtować swoje preferencje odnośnie interesujących Cię szczególnie tematów poprzez wybór części przedmiotów.

 • Trzeci rok studiów to z jednej strony zakończenie cyklu ogólnych zajęć kursowych i dalsza możliwość wyboru przedmiotów. Z drugiej strony to czas przygotowywania i obrony pracy licencjackiej.

Umiędzynarodowienie

Kierunek studia o Niemczech prowadzony jest w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej jednostce naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Kierunek prowadzony będzie jako kierunek wspólny obydwu uczelni z możliwością uzyskania dwóch dyplomów (UAM i UEV). Dodatkowo umiędzynarodowienie kierunku wzmacniane jest dla chętnych osób poprzez możliwość odbycia części studiów na jednym z zagranicznych uniwersytetów partnerskich w ramach programu stypendialnego Erasmus+.

Kompetencje i perspektywy zawodowe

Jako absolwent czy absolwentka kierunku studia o Niemczech jesteście przygotowani do podjęcia pracy w licznych instytucjach kultury oraz przedsiębiorstwach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, znajomość niemieckiej kultury oraz przestrzeni publicznej, a także umiejętność funkcjonowania w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym. Zdobyte podczas studiów umiejętności i kompetencje pomogą Ci znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach, fundacjach i organizacjach kultury oraz w licznych przedsiębiorstwach niemieckich, dla funkcjonowania których niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz wiedza o przestrzeni publicznej w Niemczech. Te same umiejętności oraz kompetencje są również bardzo pożądane w sektorze prywatnym, związanym z handlem, transportem i spedycją, który dominuje w zachodnich województwach i gdzie absolwenci studiów o Niemczech będą mogli znaleźć zatrudnienie jako specjaliści wspierający ten sektor oraz współpracowników wiedzą na temat społeczno-kulturowo-politycznych realiów Niemiec i znajomością języka niemieckiego.

Twój profil absolwenta czy absolwentki daje ponadto silne podstawy do dalszego kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia. Masz możliwość wyboru spośród licznych programów studiów magisterskich prowadzonych w różnych krajach, uczelniach i językach. Kontynuacja kształcenia możliwa jest w języku niemieckim oraz angielskim. Możesz kontynuować naukę w Collegium Polonicum i w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, decydując się na jeden z licznych programów masterskich.

FAQ

Zajęcia odbywają się w Collegium Polonicum w Słubicach, na polsko-niemieckiej granicy. Studenci mogą korzystać nie tylko z oferty zajęć Collegium Polonicum, ale dodatkowo także z oferty Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przykładowo zajęcia z bloku przedmiotów do wyboru, dalsze kursy językowe i in.). Na miejscu dostępne są domy studenckie.

Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, w piątym i szóstym semestrze można także skorzystać z oferty zajęć do wyboru prowadzonych w języku angielskim.

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum A2, która udokumentowana może być poprzez:

 • zdany egzamin maturalny z języka niemieckiego,
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, z wykładowym językiem niemieckim,
 • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów, z wykładowym językiem niemieckim.

W przypadku braku jednego z wymienionych powyżej dokumentów, możesz przystąpić do sprawdzianu znajomości języka niemieckiego organizowanego przez Komisję Rekrutacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum A2 oraz posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości.

Kierunek studia o Niemczech to unikatowe połączenie wiedzy o niemieckiej przestrzeni publicznej (historia, kultura, społeczeństwo, polityka) i bardzo dobrych kompetencji z zakresu znajomości języka niemieckiego (znajomość słownictwa specjalistycznego, umiejętność wypowiadania się na tematy globalne) oraz umiejętności współdziałania w międzynarodowych i wielojęzycznych zespołach. To wszystko świetnie przygotuje Cię do pracy zawodowej albo dalszych studiów.

W przypadku studiów w języku niemieckim opłata wynosi 1000 zł za semestr. UWAGA! Osoby studiujące w Collegium Polonicum podlegają na wniosek zwolnieniu z opłaty przez Panią Rektor. Oznacza to, że nie będziesz ponosić opłat za studia.

 

Tak! Oprócz języka niemieckiego, w którym prowadzone są zajęcia, będziesz mieć intensywny kurs języka angielskiego, prowadzący do osiągnięcia znajomości tego języka na poziomie B2.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę zawodową w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach prywatnych lub publicznych, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, znajomość niemieckiej kultury oraz przestrzeni publicznej, a także umiejętność funkcjonowania w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym. Możesz także kształcić się dalej na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Tak, w załączonych plikach pdf można znaleźć opisy studiów o Niemczech także w języku chińskim i rosyjskim.

Absolutnie NIE! Brak oceny z historii lub wiedzy o społeczeństwie skutkuje jedynie niższą pozycją na liście rankingowej, ale to Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i zatwierdza ich przyjęcie na studia.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia obywa się za pośrednictwem portalu UAM:

https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja

https://amu.edu.pl/en/admissions/full-study-programs-online-enrollment-system

Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum A2 oraz posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów: świadectwa dojrzałości lub zagranicznych dokumentów równoważnych z polskim świadectwem dojrzałości.

Postępowaniem kwalifikacyjnym jest konkurs świadectw dojrzałości lub dokumentów równoważnych polskiemu świadectwu dojrzałości, lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie wyników ocen z języka obcego nowożytnego (język, niemiecki, angielski lub każdy inny) oraz z języka polskiego (lub innego ojczystego) lub historii lub wiedzy o społeczeństwie.

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/studia-o-niemczech-slubice,583

Dalsze informacje i kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku studia o Niemczech? Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne online dn. 24.04.2024 r i 25.04.2024r oraz 14.05.2024r i 15.05.2024r.  Aby wziąć udziału w spotkaniu prosimy o mail na adres germanstudies@europa-uni.de

Na Twoje pytania chętnie odpowiemy także mailowo – czekamy na wiadomość od Ciebie na adres

germanstudies@europa-uni.de

Prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz