Pracownie

Pracownia Badań nad Polityką i Zarządzaniem Cyfryzacją

Zespół:

dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel, prof. UAM, Kierownik
dr Filip Biały
dr Łukasz Dulęba
 

Cele i obszar badań Pracowni

Konsekwencje upowszechnienia nowoczesnych narzędzi obliczeniowych obejmują wszystkie najważniejsze sfery życia ludzkiego.

Członkowie Pracowni stawiają sobie za cel badania nad otoczeniem polityczno-społecznym procesów związanych z digitalizacją gospodarki i administracji na różnych poziomach oddziaływania, włączając w to aspekty prawne. W szczególności zakładają prowadzenie badań naukowych w obszarze społeczno-politycznym pozostającym pod wpływem postępujących procesów digitalizacyjnych. Nowatorski charakter badań wynika z narastającego udziału współczesnych technologii w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez rozwój nowych rozwiązań, takich jak: Blockchain, Internet Rzeczy czy Sztuczna Inteligencja. Badania będą skupiały się na postępujących procesach cyfryzacji, oddziałujących bezpośrednio na poszczególne aspekty życia publicznego: od partycypacji politycznej, poprzez rozwiązania z zakresu przedsiębiorczości oraz elektronicznej administracji, po procesy automatyzacji pracy. Przedmiotem badań będą w szczególności polityki państwowe podejmowane wobec tych procesów w różnych krajach oraz na szczeblu Unii Europejskiej, jak również kształtowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, lub inne rozwiązania z zakresu szeroko pojętego zarządzania procesami cyfryzacji. W wymiarze podmiotowym badania będą dotyczyły funkcjonowania zarówno podmiotów gospodarczych, jak i administracji wykorzystującej współczesną rewolucję cyfrową w postaci zarządzania opartego na danych.

Podstawowe zadania Pracowni:

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie,
dostarczanie nowej wiedzy na temat zmian zachodzących w rzeczywistości, powodowanych rozwojem technologicznym,
podejmowanie badań zmierzających do opisu rzeczywistości społeczno-politycznej epoki cyfryzacji, a także formułowanie konkretnych tez odnośnie do polityki publicznej (public policy), regulacji na poziomie krajowym oraz ponadnarodowym oraz zarządzania (governance) w związku z nowo powstającymi technikami digitalnymi,
podejmowanie badań dotyczących politycznych implikacji nowych technologii, a w szczególności tego, jak ingerują one w sferę publiczną, zmieniają wzorce komunikacji, partycypację polityczną i relacje między aktorami. 
dociekania w zakresie ideologicznych i konceptualnych rekonfiguracji współczesnych zdigitalizowanych społeczeństw, krytyczne spojrzenie na procesy ucyfrowienia gospodarki i algorytmizację życia,
prowadzenie badań nad kwestiami etycznymi związanymi z zastosowaniem rozwiązań technicznych, dotyczącymi np. stronniczości danych i stosowanych algorytmów oraz rozwiązań motywowanych ideologicznie (np. „solucjonizm technologiczny”).
organizacja dydaktyki na kierunku studiów magisterskich Master of Digital Entrepreneurship prowadzonych w European New School of Digital Studies w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Europejskim Viadrina,
rozwijanie stałej współpracy z partnerami z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Frankfurt nad Odrą) w ramach European New School of Digital Studies.

prof. UAM dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel

Pracownia biografistyki

Pracownia biografistyki
Zespół:

dr Jędrzej Krystek – kierownik
dr Agnieszka Zgrzywa
dr Dominik Pick
 

Cel działalności:

Prowadzenie badań interdyscyplinarnych o charakterze transnarodowym w zakresie biografistyki. Popularyzacja wyników badań naukowych w świecie akademickim oraz na poziomie regionalnym poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Wypracowanie nowatorskiego podejścia do badań biograficznych uwzględniającego nie tylko różne dziedziny naukowe, ale także różne perspektywy narodowe. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu granicznego położenie Collegium Polonicum oraz doświadczenia badawczego członków pracowni z zakresu biografistyki. Planowana jest także współpraca z Instytutem Filologii Polskiej oraz Wydziałem Historycznym Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wydziałem Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Zakres działań:

Badania naukowe
Interdyscyplinarne kolokwia naukowe
Wsparcie młodych badaczy/doktorantów
Działalność popularyzatorska
Wsparcie dydaktyki w CP
Współpraca z naukowcami związanymi z CP

dr Jędrzej Krystek