Rządy Polski i Niemiec podkreślają modelową rolę współpracy akademickiej – Collegium Polonicum jako unikatowa placówka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Rządy Polski i Niemiec przywiązują szczególną wagę do polsko-niemieckiej współpracy akademickiej. W polsko-niemieckim planie działania, który został przyjęty przez oba rządy w Warszawie we wtorek, 2 lipca br., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i ich wspólna placówka Collegium Polonicum zostały wymienione jako wzory do naśladowania.

W dokumencie czytamy: „Zachęcamy nasze instytucje szkolnictwa wyższego i pozauczelniane ośrodki badawcze do pogłębiania współpracy na szczeblu dwustronnym i europejskim.. (...) Ponadto uznajemy znaczącą rolę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jako przykładu dwustronnej współpracy akademickiej, a w szczególności Collegium Polonicum jako wyjątkowego projektu realizowanego przez Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Prof. dr Eduard Mühle, prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą: „Wyróżnienie Viadriny i jej polskiej uczelni partnerskiej jest mile widzianym potwierdzeniem naszej transgranicznej działalności w zakresie badań i nauczania. Ze względu na położenie na granicy polsko-niemieckiej i misję założycielską, współpraca polsko-niemiecka znajduje się w centrum działań Viadriny, a jednocześnie kształtuje nasze codzienne życie akademickie – we wspólnych projektach badawczych z polskimi partnerami i na tematy polsko-niemieckie, w programach studiów prowadzących do polsko-niemieckich dyplomów ukończenia studiów oraz w intensywnych partnerstwach uniwersyteckich".

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia sobie konsekwentnie za cel zwiększanie umiędzynarodowienia w zakresie nauki i dydaktyki. Collegium Polonicum, prowadzone jako wspólna jednostka z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jest doskonałym przykładem międzynarodowej współpracy - zarówno w zakresie dydaktyki, jak i działalności naukowej. Żadna inna polska uczelnia nie może pochwalić się takim osiągnięciem -  Collegium Polonicum działa już od ponad 30 lat, oferując wspólne polsko-niemieckie kierunki studiów i podwójne dyplomy.

Działalność Collegium Polonicum jest dowodem na to, że poprzez edukację i naukę można budować mosty porozumienia i współpracy między narodami. To miejsce, gdzie ludzie z różnych kultur spotykają się, by wspólnie pracować na rzecz przyszłości opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnym rozwoju”.

Autorzy planu działania wyróżniają również „KIU. Kompetenzverbund Interdisziplinäre Ukrainestudien (Sieć Interdyscyplinarnych Studiów o Ukrainie) Frankfurt nad Odrą – Berlin”, którym kieruje Uniwersytet Europejski i w którą zaangażowane jest Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Oficjalne otwarcie Sieci odbędzie się w czwartek, 11 lipca we Frankfurcie nad Odrą.

www.europa-uni.de/kiu

Link do pełnego tekstu polsko-niemieckiego planu działania